Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 81
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0093
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Ook Brechtel’s wapen is bekend, t.w. in sabel eene lelie van goud, het veld gekousd
van zilver; en als schildhouder wordt opgegeven: een Mercurius met eenen schrijfkoker
en inktpot op zijne zijde. In aansluiting hiermede acht ik het van belang mede te deelen,
dat in Rietstap’s »Armorial Général” voorkomt: Brechtl (Nuremberg): de sable a une
fleur-de-lis d’or; le champ chaussé-ployé d’or; cimier: un vol, aux armes de 1’écu.

W. A. BEELAERTS

■ ■ ■ ■ — ■

VERSLAG DER COMMISSIE VAN ADVIES BETREFFENDE DE HERSTELLING
VAN HET KASTEEL »DOORWERTH”.

’s-Gravenhage, 29 April 1911.

Aan de Vereeniging »de Doorwerth".

Door Uwe Vereeniging uitgenoodigd haar van voorlichting te dienen in zake het
gerezen verschil van meening betreffende de herstelling van het kasteel Doorwerth,
hebben de ondergeteekenden zich daartoe bereid verklaard, onder voorwaarde, dat de werk-
zaamheden — als ontgraving van fundamenten, verwijdering van bepleisteringen enz. —,
welke hun ten behoeve van het in te stellen onderzoek noodig mochten blijken, vanwege
Uwe Vereeniging zouden worden verricht. Aan deze bereidverklaring voegden zij toe de
mededeeling, dat zij niet wilden worden beschouwd als rechters, uitspraak doende in een
geschil, doch zich eenvoudig voorstelden in een gemotiveerd rapport mede te deelen wat,
na onderzoek, hun zou zijn voorgekomen ter zake wenschelijk te zijn. Dienovereenkomstig
hebben zij bij dezen de eer U het hierna volgend verslag hunner werkzaamheden aan
te bieden.

I. HET MEENINGSVERSCHIL.

Het kasteel Doorwerth (zie afb. 1) bestaat uit een omwaterden voorburcht en
een ten oosten daarvan gelegen hoofdgebouw, het eigenlijke kasteel. Dit laatste, opge-
trokken op een ongeveer rechthoekig terrein, heeft drie om een binnenplein gebouwde
vleugels : een oostelijken middenvleugel, met twee zijvleugels. Het is toegankelijk door een,
ongeveer in het midden van het westelijk front staand, poortgebouw, P. Het niet bebouwde
deel van het terrein aan west- en noordkant is afgesloten door een muur, overblijfsel van
vroeger hier aanwezige lagere gebouwen. Tegen den zuidvleugel van het kasteel zijn drie
torens aangebouwd: een ronde traptoren, T, op den noordoostelijken binnenhoek, een recht-
hoekige toren (met latere houten trap) op den zuidoostelijken, en een groote vierkante
toren bij den zuidwestelijken buitenhoek.

Het door genoemde vleugels omsloten deel van het binnenplein is thans bijna
geheel bezet door:

a. Een gang langs den geheelen noordwand van den zuidelijken vleugel.

b. Een portaal met vestibule en voorportaaltje, tegen den westwand van den oostelijken
vleugel aangebouwd.

Afb. 2 geeft deze bebouwing van het binnenplein te zien.

6

81
loading ...