Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 266
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0277
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
(bladz. 67) werd medegedeeld, vroegen eenige jaren geleden kerkvoogden hiervan ƒ38.000
als Rijkssubsidie. Dit cijfer werd dezerzijds veel te hoog geacht. In het laatst van het
vorige jaar kwam echter eene nieuwe aanvrage in, waarbij dit bedrag van ƒ 38.000 tot
ƒ 26.500 of 50 pet. der totale kosten werd teruggebracht.

Hierin vond de Minister aanleiding om aan de Tweede Kamer mede te deelen,
dat door hem zoude worden overwogen, of er gelegenheid zoude zijn op de ontwerp-
begrooting van 1912 een termijn ten behoeve van deze restauratie uit te trekken.

In verband hiermede stelt hij thans voor het bedrag van ƒ26.500 als Rijkssubsidie,
te verdeelen over 5 a 6 jaren, en een eersten termijn ad f 5000 deswege uit te trekken -1).

HET »VOORLOOPIG VERSLAG” OVER MONUMENTENZORG
EN MUSEUMBEHEER.

Uit het Afdeelingsverslag der Tweede Kamer halen wij enkele voor ons belangrijke
gedeelten aan :

Wettelijke regeling tot bescherming van monumenten. — Ten vorigen jare werd
door den Minister medegedeeld, dat het te dezer zake uitgebracht rapport van den
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond in studie was. Men stelde er prijs op te vernemen
tot welke resultaten de overweging van dat rapport heeft geleid.

Behoud van monumenten. — Eenige leden wenschten naar aanleiding van den brand
te Vlissingen, waarbij de fraaie kerk en de toren eene prooi der vlammen werd, de aan-
dacht te vestigen op de noodzakelijkheid om maatregelen te nemen ten einde herhaling
van zulke maar al te vaak voorkomende rampen tegen te gaan.

Naar algemeen verzekerd wordt, is de brand te Vlissingen te wijten aan de onvoor-
zichtigheid van eenige loodgieters, aan de daken werkzaam. Men wenschte te weten of
een justitieel onderzoek is ingesteld en tot welke uitkomsten dit heeft gevoerd. Doch
ook indien in dit en dergelijke gevallen het onderzoek tot de bestraffing der onvoor-
zichtigen leidt, blijft het nemen van maatregelen geboden. Het openbaar gezag kan hier
ten goede optreden. Bij gemeenteverordening zouden maatregelen kunnen worden voor-
geschreven, welke ten doel hebben brandgevaar te voorkomen in al die gevallen, waarin
zoodanig gevaar te voorzien is, inzonderheid als aan daken of goten met vuur of met
benzine moet worden gewerkt.

Verschillende leden drongen er bij den Minister op aan de aandacht van de
gemeentebesturen hierop te vestigen.

Onderhoud en instandhouding van monumenten. — Wat de herstelling van het
Gothische Huis te Kampen aangaat werd opgemerkt, dat het hier geldt de restauratie
zoowel van het voor- als van het achtergebouw; ook het laatstgenoemde dient naar des-
kundig oordeel bewaard te worden. Intusschen heeft de raad der gemeente Kampen 1

1) Nu brand deze kerk ernstig geteisterd heeft, zal dit voorstel wel geheel veranderd worden. Red.

266
loading ...