Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 271
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0282
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
zien om de uitgave achterwege te laten, daar deze teekeningen, niettegenstaande hare
fouten, de afgebeelde gebouwen in hoofdzaak juist weergeven, en ook eene niet in allen
deele betrouwbare opmeting van een monument toch te verkiezen is boven het geheel
ontbreken van eene geometrische teekening. Nu deze opmetingen eenmaal gereproduceerd
zijn en als gereed liggen voor uitgave, zou de Commissie het betreuren, indien zij nog
langer ongepubliceerd bleven. Bij een uitgave zouden, naar haar inzien, aan de prenten
beknopte bijschriften moeten worden toegevoegd, maar ook dit is een gering bezwaar,
daar eenige harer leden bereid zijn zich met de samenstelling daarvan te belasten. Eindelijk
kan de Commissie nog mededeelen, dat deze uitgave geene kosten zou medebrengen,
daar zij eenen uitgever vond, die haar geheel voor eigen rekening wil ondernemen.

In deze omstandigheden meent de Commissie aan den Minister in overweging
te mogen geven de bedoelde reproducties van door de Rijksadviseurs gemaakte opmetingen
aan haar af te staan, ten einde ze te doen uitgeven in eenen bundel. De Commissie stelt
zich voor, dat deze bundel niet het karakter zou dragen van een ambtelijk door haar
bezorgde uitgave, zij wenscht alleen door hare bemiddeling de publicatie te verzekeren.”

VERSLAG VAN DE HANDELINGEN VAN DE SAMENKOMST VAN DE
VEREENIGINGEN VOOR »DENKMALPFLEGE” EN »HEIMATSCHUTZ”

IN SALZBURG OP 13 TOT 16 SEPTEMBER 1911.

Dit jaar had de »Denkmalpflegetag” te Salzburg plaats en wel in vereeniging met
den bond voor »Heimatschutz”. In den avond van den 13en September werden de
samengekomenen welkom geheeten door de verschillende autoriteiten, w. o. prins von und
zu Lichtenstein uit naam van de K. K. »Zentralkommission für Denkmalpflege”. Onder
de gasten bevond zich prins fohan Georg van Saksen, »Ehrenprasident der Kgl. Sachs.
Commission für Erhaltung der Kunstdenkmaler”, terwijl de aartshertog Frans Ferdinand,
de beschermheer van het congres, telegraphisch zijn leedwezen betuigde, dat de leger-
oefeningen hem verhinderden tegenwoordig te kunnen zijn. Van den arbeid van het
Congres verwachtte Z. K. H. een beter begrijpen zoowel door de autoriteiten als door
het volk van het belang der monumenten en van het beschermen van plaatselijk natuurschoon.

De Landespresident Levin graaf Schaffgotsch sprak behartigenswaardige woorden,
vooral toen hij er op wees, dat soms voor een oogenblikkelijk voordeel het karakter van
een stad wordt aangetast en het »Heimatgefühl gleichzeitig zerstört wird.” »Wage es
niemand, in frivolem Uebermut die Axt an die Heimat zu legen; denn wer die Heimat
nicht kennt, kennt auch kein Vaterland,”

De kardinaal vorst-aartsbisschop Dr. Katschthaler wees er op, dat de monumenten
eens verrezen om het zedelijk gehalte en het streven van het volk te verheffen. Moge
diezelfde geest thans nog werkzaam zijn tot behoud van bestaande en tot het stichten
van nieuwe monumenten.

18

271
loading ...