Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 316
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0327
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
volmaect is, noch hondert Rijns gulden. Ende dye hondert ende ses ende twyntich, dye
daer dan bliven, dye sullen dyeselve susteren betalen tot dryen terminen bynnen twee
jaren; ende hijrmeed sullen dye susteren ende meyster Jacop gueder ghevryende bliven.
Ende deser cedulen sint twe, uut malcander ghesneden. Int jaer ons Heren dusent vijr-
hondert vijr ende tseventich des daghes nae Dertiendach.

VERSLAGEN VAN VEREENIGINGEN.

Verslag van de werkzaamheden der Vereeniging »Flehite” te Amersfoort over het
jaar 1909. — De vereeniging telde op 1 Januari 1910 104 leden. De heer F. A. Hoefer
hield voor de vereeniging een voordracht met lichtbeelden over het Tournooy en het
Steekspel in de middeleeuwen. In de beide kamers met porselein (legaat-Kok) werd het
leelijke belang op passende wijze beschilderd. De heer A. M. Tromp van Holst liet het
vertrek voor de kerkelijke afdeeling voor zijn rekening in orde brengen en bekostigde
nog enkele andere herstellingen. Het aandeel, dat het Museum van de Soester beelden-
vondst van 2 September 1905 te beurt viel, werd ontvangen en in een toonkast met
eiken achterschot tentoongesteld. De heer Tromp van Holst schonk het Museum twee
niet door Knuttel beschreven Engelsche vlugschriften van 1619 betreffende Johan van
Oldenbarnevelt en nam ook de kosten van een andere zeer belangrijke aanwinst: een
geschilderd eikenhouten schoorsteenfries uit het midden der 16de eeuw, voor zijn rekening.
Voor het eerst werd uitvoering gegeven aan Artikel 1 alinea b der Statuten: «zooveel
mogelijk medewerking te verkenen tot instandhouding en restauratie van oude gebouwen
enz.” Door een overeenkomst met den eigenaar zal in de eerste tien jaren niets mogen
veranderd worden aan den gevel Krankeledenstraat No. 8. Het pand Havik No. 14 met
twee aardige antieke gevels, werd door de heeren W. Croockewit W.A.z. en A. M. Tromp
van Holst aangekocht met het plan die gevels in hun oorspronkelijken toestand terug
te brengen. Met het gewone jaaroverzicht van de op de stad Amersfoort, de gouw Flehite
en hunne personen betrekking hebbende literatuur eindigt dit op 3 Februari 1910 door
het Bestuur gesigneerd verslag, dat eerst in April 1911 ons toegezonden werd. Een lijst
van de aanwinsten in 1909 en, als bijlage, de jaarlijksche gebouwen-kroniek van de hand
van den ijverigen Secretaris-Conservator, den heer W. Croockewit W.A.z. besluiten het
boekje, dat weder van de zeer nuttige werkzaamheid van «Flehite” blijk geeft.

Jaarverslag van de Vereeniging »Oud=Gorcum", 1910—1911. — Dit eerste jaarverslag
herinnert aan de aanleiding tot de oprichting der Vereeniging en het doel dat den oprichters
voor oogen stond: aankoop van het bedreigde bijzonder fraaie huis «In Bethlehem” J),
restauratie van den in- en uitwendigen staat en, zoo mogelijk, het vormen eener ver-

1) Over dit huis «Bulletin” 1909 p. 119—122, waar de gevel ook werd afgebeeld.

316
loading ...