Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 263
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0274
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Dordrecht (tweede van negen termijnen), de gewelfschilderingen in de Zuiderkerk te
Enkhuizen (derde van tien termijnen), den Zuidertoren te Enkhuizen (laatste van twee
termijnen), de Nederlandsch Hervormde kerk te Goes (zesde van zeven termijnen), de
Kerk te Gouda (zie hieromtrent het op bladz. 48 van de Memorie van Antwoord op
het Voorloopig Verslag van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1906 medegedeelde),
de Groote of St. Bavokerk te Haarlem (derde van acht termijnen), de St. Janskerk te
’s-Hertogenbosch (waarvan niet met voldoende zekerheid te bepalen is, wanneer de
restauratie voltooid zal zijn, gelijk is medegedeeld op bladz. 73 van de Memorie van
Antwoord op het Voorloopig Verslag van hoofdstuk V der Staatsbegrooting van 1904),
het Gothische Huis te Kampen (tweede van twee of drie termijnen), de Roomsch-
Katholieke Kerk te Klimmen (laatste van zes termijnen), de St. Pieterskerk te Leiden
(zesde van twintig termijnen), de St. Janskerk te Maastricht (vierde van zes of zeven
termijnen), O. L. Vrouwekerk te Maastricht (laatste van zeven termijnen), den Toren te
Oirschot (tweede van drie termijnen), den Toren te Zaltbommel (zesde van zeven ter-
mijnen), en de Groote Kerk te Zutphen (derde van tien termijnen), zijn noodig tot
voortzetting der aangevangen en door de Kamers toegestane werken en bedragen het-
zelfde cijfer als bij de Staatsbegrooting voor het loopende jaar is toegestaan.

Zooals in de Memorie van Toelichting op Hoofdstuk V der Staatsbegrooting van
1911 (bladz. 45) is medegedeeld zal de herstelling van den voorgevel van het Raadhuis
te Middelburg in den loop van dit jaar gereed komen. Thans blijft nog over te herstellen
de Koertoren en de zijgevel aan de Noordstraat. De gemeente Middelburg heeft besloten tot
die herstelling over te gaan, mits haar op denzelfden voet als tot dusver Rijkssubsidie wordt
verleend. De kosten zijn geraamd op ƒ28.500; het werk ware te verdeelen over 5 a 6 jaren.

De Minister meent, dat er alle termen zijn om mede te werken tot algeheele
restauratie van dit prachtig monument en derhalve van Rijkswege de helft der kosten tot
een totaal bedrag van ƒ 14.250, van Rijkswege te verstrekken. In verband daarmede
wordt het tot dusver verleende Rijkssubsidie van ƒ2500 opnieuw voor 1912 uitgetrokken.

Het in 1911 voor de Groote kerk te Arnhem ad ƒ5000 uitgetrokken Rijkssubsidie
is het laatste van een bedrag van ƒ45.000, hetwelk het Rijk in 1903 toegezegd had voor
de herstelling van het Zuidertransept, de zuidzijde van het middenschip en den zuidelijken
zijbeuk. Men wenscht thans over te gaan tot de herstelling van het Noordertransept, het
middenschip aan de noordzijde en de aansluitende deelen van den zijbeuk. De kosten
hiervan worden geraamd op ƒ90.000 waarvan door het Rijk de helft ware bij te dragen,
zoodat het tegenwoordige Rijkssubsidie alsnog gedurende 9 jaren zal zijn voort te zetten.

Het Huis genaamd »in Bethlehem' te Gorinchem. — Dit huis bezit een der fraaiste
vroeg-ranaissance gevels in Nederland. Het werd eenige jaren geleden met slooping
bedreigd, doch gelukkig gered, doordat de vereeniging »Oud Gorcum” het monument
kocht ten einde het voor ondergang te bewaren en te herstellen. Ten vorigen jare wendde
de vereeniging zich tot den Minister, ten einde een bijdrage van ƒ3000 als Rijks-
subsidie te verkrijgen op een totaal van ƒ15.000 (ƒ7000 voor aankoop en ƒ8000 voor

263
loading ...