Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 224
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0236
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
KORTE MEDEDEELINGEN.

Verslagen.

Verslag van de Vereeniging »Arentsburgh” over 1915. — In het verslagjaar was de
Vereeniging in staat den arbeid op het terrein te eindigen. Thans is een zoo volledig
mogelijk overzicht verkregen van de Romeinsche vestiging, die eertijds onder Voorburg
heeft bestaan. Het resultaat van de ontgraving is neergelegd in een verslag van Dr. J.
H. Holwerda, dat mede is afgedrukt. Een kaart van de opgravingen in 1828—33 onder
leiding van Reuvens en van de nieuwe opgravingen in 1908—1913 is bij het verslag gevoegd.

Van de verrichte werkzaamheden wordt een volledige opsomming gegeven. Voor
de daaruit te trekken conclusie’s wordt verwezen naar het artikel van Dr. Holwerda in
den »Anzeiger” van het »Jahrbuch des Kais. Deutschen Archaeologischen Instituts” van 1915.

Nu een zoo groot deel van de vestiging werd blootgelegd, heeft ook het andere door
Reuvens ontgraven gedeelte voldoende licht ontvangen om in onderdeden te worden verklaard.

De bestudeering van het zeer uitgebreide materiaal, bij de opgravingen gevonden,
maakt reeds goede vorderingen. Toch zal het nog enkele jaren duren, voordat de
resultaten volledig kunnen worden bekend gemaakt.

De Vereeniging »Arentsburgh” zal volgens artikel 11 der statuten op 21 Maart 1917
worden ontbonden.

Monumenten.

Alkmaar. — Burg. en Weth. van Alkmaar hebben den raad, mede naar aanleiding
van adressen van den Bond Heemschut, van de Rijkscommissie tot het opmaken en uit-
geven van een inventaris en een beschrijving van de Nederlandsche monumenten van
geschiedenis en kunst en van belangstellende ingezetenen, voorgesteld, het aanbod te
aanvaarden van den tegenwoordigen eigenaar, om voor de gemeente aan te koopen het
om zijn gevel bekende pakhuis de Vigilantie, staande aan het Verdronkenoord op den
hoek van de Zoutstraat, voor den prijs van f4000, teneinde te voorkomen, dat bedoeld
pand te eeniger tijd zou worden gesloopt. Voorts aan hun college een crediet te verleenen
van ƒ 1000 tot het aanstonds doen aanbrengen van de meest noodige herstellingen.

Amsterdam. — Het bestuur van »Amstelodamum” heeft, na jaren van voorbereiding,
thans de reproductie van de kaart, in 1597 door Pieter Bast vervaardigd, kunnen aanbieden.
Voor de reproductie bezigde men het hoogst zeldzame exemplaar uit den atlas van
Amsterdam, legaat-Splitgerber, in het museum Fodor (een ander exemplaar bevindt zich
te Stockholm). Het toegepaste procédé is de heliogravure. Veel zorg baarde de keuze
van geschikt papier. Men heeft getracht een papier te vinden, dat, naar samenstelling,
toonwaarde en uitzicht zooveel mogelijk het plaatdrukpapier van 1600 nabij komt.

Voor beoefenaars der Amsterdamsche topographie vallen belangwekkende dingen

224
loading ...