Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 272
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0284
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
in den vloer onder de galerijen op het voorplein geplaatst. De grafzerken worden allen
uitvoerig in het verslag vermeld. Aan het einde van het jaar werd eene tentoonstelling
gehouden van een 60-tal teekeningen uit de 16e tot de 18e eeuw van Hollandsche
meesters uit de collectie van het Rijksprentenkabinet te Leiden. Het denkbeeld, om
dergelijke kunstschatten, die overigens altijd in portefeuilles liggen, eens tentoon te stellen,
moet ten zeerste gewaardeerd worden.

Verslag van het Museum van Oudheden te Nijmegen over 1915. — Ook dit jaar
evenmin als in 1914 zijn belangrijke aanwinsten te vermelden. Daar er dit jaar weinig is
gebouwd en gegraven, is de vondst aan Romeinsche voorwerpen ook niet groot. Slechts
enkele fragmenten van voorwerpen van terra sigillata, o.a. een rijk versierde kom met
merk Ofmodest en een schoteltje met merk Ojbassi zijn voor de collectie van belang.
Voorts werden de typographische atlas en de verzameling munten en penningen met
verschillende specimina verrijkt.

Verslag van het Museum Boymans over 1915. — Voor de afdeeling Oude kunst
werden geen aanwinsten verworven. Wel ontving het Museum eenige belangrijke stukken
in bruikleen, o. a. een kalme zee met schepen van Willem van de Velde de Jonge uit
1655, dat den invloed van Simon de Vlieger verraadt; voorts een olieverf miniatuur-portret
van den Rotterdamschen burgemeester Vingerhoed door Adriaen van der Werff en een
klein portret van den Stadhouder Willem III, dat vermoedelijk aan G. Schalcken moet
worden toegeschreven. Even als het vorige jaar, werden ook dit jaar verschillende schilderijen
verdoekt, vernist en van nieuwe lijsten voorzien, waardoor tevens eenige bijzonderheden
aan het licht werden gebracht, als het jaartal 1634 op: Bileam en de ezel van G. Bleecker
en den naam: Charles Dircsen, secretaris tot Soetermeer, op het mansportretje door
Cornelis Picolet.

De verzameling Moderne Kunst werd door aankoop en schenking met vele
belangrijke stukken, vooral van Rotterdamsche meesters, verrijkt. Wij noemen hier o. a.
een Stilleven van J. Seckel, — Chambrée van de Grenadiers door J. G. Heyberg, —
Bedeeling door F. G. W. Oldewelt, — Slootkant en Stilleven met appelen door M. Schildt,
— Rotterdamsche kade door Aug. W. van Voorden. Voorts een pastel »Broeikas” door
Th. van Hoytema en het fijne schilderijtje De Herder van M. A. J. Bauer. Bovendien
werden er eenige tentoonstellingen gehouden van werk van moderne meesters, o. a. van
schilderijen en aquarellen van Vincent van Gogh, pastels van Pieter Dupont en ten
slotte houtsneden, decoratieve ontwerpen en olieverf-schetsen van Huib Luns.

Verslagen omtrent ’s Rijks verzamelingen van Geschiedenis en kunst. — Behoudens
enkele uitzonderingen werden er dit jaar voor de Rijksmusea geen aanwinsten door
aankoop geboekt, daar hiertoe, ten gevolge der tijdsomstandigheden geen gelden beschikbaar
werden gesteld.

272
loading ...