Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 62
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0074
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
rustend te Oosterbeek, was zoo vriendelijk mijne verklaring schriftelijk te bevestigen,
onder de volgende bewoording:

»Wat de kwestie van het afschilferen of afbrokkelén aan den
voorkant, van grafsteenen opgezet tegen den binnenkant van den
achtermuur van de Martinykerk te Franeker betreft, staat het vast, dat
bij verscheidene exemplaren daarvan te zien is, dat op verschillende
plekjes stukjes zijn uitgevallen, die een donkerder ondergrond laten
zien, klaarblijkelijk dus een verschijnsel van lateren tijd, d. w. z. van na
het tijdstip dat de zerken in verticalen stand zijn geplaatst, anders
toch zouden die openingen met stof of vuil moeten gevuld zijn. Dit
is de conclusie die ik voor mij zelf maakte, toen indertijd de koster
mij op het feit opmerkzaam maakte en ik de zerken nader bekeek.”

Ik besluit en bevestig mijne aanbeveling om voorzichtigheidshalve en ook uit
eerbied voor de overledenen de grafzerken op hunne oorspronkelijke plaats te laten liggen
en met een roode lijn aan te geven voor zoover beeldhouwwerk en teksten nog historische
waarde hebben. De kerkbezoekers zullen dit gaarne eerbiedigen en het zal bovendien nog
meer hunne aandacht trekken, vooral wanneer tegen den naastgelegen muur een bordje
zou hangen met verklaring van wapens en tekst.

Haarlem, 14/1 1916. gustaaf van kalcken.

COLLECTIE LOUDON.

Door de erfgenamen van jonkvrouw L. M. F. de Stuers, douairière jonkheer mr. J. Loudon,
is aan het Rijk ten geschenke aangeboden eene collectie oud Delftsch aardewerk van
aanzienlijke waarde, onder voorwaarde dat

1°. de collectie als geheel in eene afzonderlijke afdeeling van de zaal van ceramieken
in het Nederlandsch museum te Amsterdam tentoongesteld worde op eene door de
erfgenamen goed te keuren wijze, en als collectie-Loudon bekend zal blijven,

2°. dat de erfgenamen vrijstelling van successierecht zullen verkrijgen voor de
aan het Rijk ten geschenke aangeboden collectie.

Ter voldoening aan deze laatste voorwaarde is een wetsontwerp ingediend tot
vrijstelling van successierecht.

De redactie hoopt in een volgend nummer een artikel aan deze belangrijke collectie
te kunnen wijden en moet thans volstaan met de korte vermelding van deze prachtige
aanwinst voor het Nederlandsch museum, waarvan het officieel bericht eerst bij het
afdrukken van dit nummer bekend werd.

ddd

62
loading ...