Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 9.1916

Page: 271
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1916/0283
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
worden gegeven, waaronder ook een groot aantal kunstenaars van weinig beteekenis.
Verder een inventaris van het kabinet van Lambert Mauritsz. Dorci te Amsterdam, 1669,
eene notitie van eene veiling van schilderijen van leden van het Sint Lucasgilde te
’s-Gravenhage in 1647, eene lijst van koperen platen, door Raimond la Page gestoken,
uit 1694, enz.

Bij verschillende documenten zijn als bijlagen eenige inedita betreffende de schilders
gevoegd, welke door Dr. Bredius bij zijne onverpoosde nasporingen in de notarieele
archieven zijn verzameld.

Het overzicht dezer rijke bronnenverzameling zal eerst mogelijk zijn, indien de
serie is afgesloten, en vooral, indien daarbij een uitvoerig register wordt gevoegd op de
namen der kunstenaars.

JAARBOEK van het Kon. Nederl. Genootschap voor Munt- en Penningkunde, III, 1916.

Amsterdam, 1916.

Deze jaargang bevat een geïllustreerde penningkundige geschiedenis van de stad
Haarlem door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn, waarin 437 gedenkpenningen en noodmunten,
60 gilde- en schutterspenningen en loodjes en 5 muntstempels beschreven worden. Bij
de zeldzame stukken is tevens de verzameling vermeld, waarin deze te vinden zijn. De
naam van den ijverigen verzamelaar en de in de inleiding vermelde medewerking van
den Heer A. O. van Kerkwijk waarborgen eene deskundige behandeling van het onderwerp,
dat ook voor andere steden navolging verdient. Het gemak voor den gebruiker zoude
dan verhoogd worden, indien er ook een register aan werd toegevoegd.

Behalve berichten over muntvondsten, gewichtendoosjes en medailles bevat deze
jaargang nog eene bijdrage over den Frieschen muntmeester Willem van Vierssen, van de hand
van den Heer A. O. van Kerkwijk, en korte levensberichten van A. Bom en Alph. de Witte.

□ VERSLAGEN. □

Verslag van het Stedelijk Museum »de Lakenhal" te Leiden over 1915. — Tot de
belangrijkste aanwinsten behoort het schilderij, een stilleven voorstellend, van den weinig
bekenden Leidschen schilder Pieter de Ring, 1615—1660, leerling van Jan Davidsz. de

Heem. Reeds in de 2e aflev. van dezen jaargang werd dit schilderij afgebeeld en uitvoerig

door den Directeur besproken. — Onder de geschenken moeten in het bijzonder vermeld
worden de 2 portretten van Hermanus Boerhaave en van J. Ie Francq van Berkhey en

een schilderij met voorstelling van de begrafenis van den hond van Schout Bont, 29

Januari 1634, waarschijnlijk het ontwerp voor de spotprent vermeld bij Muller, Historie-
prenten no. 1720.

Voorts werden de 23 grafzerken, uit de 15e en 16e eeuw afkomstig, uit de voor-
malige kapel der Jacopinissen of Witte nonnen, thans het Groot Auditorium der Academie,

18

271
loading ...