Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 18
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0026
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Problém záchrany kultúrnych pamiatok v priestore budúceho vodného diela
Liptovská Mara

Aktuálnym problémom pamiatkovej starostlivosti na
Slovensku je záchrana kultúrnych pamiatok v priestore
budúceho vodného diela Liptovská Mara, ktoré sa začalo
budovat na Váhu v oblasti stredného Liptova. Z hladiska
národněj kultúry patří Liptov medzi najzaujímavejšie
a najtypickejšie slovenské regiony. V zátopovej oblasti
vodného diela je poměrně značný počet kultúrnych pa-
miatok, pričom niektoré z nich svojím významom pre-
sahujú nielen rámec Liptova, ale i celého Slovenska.
Za najvýznamnější objekt v tejto oblasti sa pokládá
rím. kat. gotický kostol v Liptovskej Mare, ktorý pochá-
dza povodně z druhej třetiny 13. stor. s přestavbami
v 15. a 17. stor. Okrem cennej architektúry a architekto-
nických detailov má objekt v interiér i inventář vysokej
umeleckej hodnoty. Po uvážení reálných možností
sa navrhuje záchrana kostola jeho vyzdvihnutím na pó-
vodnom mieste a zabezpečením proti narušeniu. Perspek-
tivné by sa mal využit ako múzeum středověkého umenia.
Ďalší významný objekt je neskorogotický-včasnorene-
sančný kaštiel v Parížovciach z rokov 1490—1510,
rozšířený a upravený v prvej polovici 17. stor. Má
pozoruhodnú architektúru s cennými slohovými detailmi,
portálmi, kamennými osteniami okien, dřeveným trá-
movým stropom, nástěnnými malbami, póvodným
renesančným krovom a pod. Patří medzi už velmi
zriedkavé civilně středověké stavby z tohto obdobia.
Pretože záchrana na mieste pre velkú výšku vodnej
hladiny nebude možná (29 m), navrhuje sa aspoň pře-
neseme všetkých cenných originálnych detailov, ktoré
by sa osadili do kopie objektu.
Toto riešenie, vzhladom na naše možnosti a podmienky,
pokládáme za přijatelný kompromis, pričom takýto
objekt budeme moct podlá uváženia ďalej vhodné kul-
túrne využit podlá jeho umiestnenia.
V priestore budúceho vodného diela je aj vzácný
dřevený ev. a. v. kostol v Palúdzi, postavený v rokoch
1773—1774 na mieste predchádzajúceho artikulárneho
kostola z roku 1693 tesárskym maj strom Jozefom
Langom. Pozoruhodný je predovšetkým svojím dispo-
zičným riešením s pódorysom kríža a konštruktívnym

systémom drevenej valenej a krížovej klenby, ako aj
dvojposchodovými chórmi s malovanými parapetmi.
Celok představuje mimoriadne cennú monumentálnu
architektúru. Objekt sa má zachránit rozobraním
a přenesením na iné miesto. Podobným spôsobom sa
navrhuje zachovat aj osem vybraných dřevených ludo-
vých domov, ktoré by sa mali preniest do národopisného
múzea v prírode.
Gotický kostol v Lipt. Sielniei z druhej polovice 13.
stor. (r. 1750 zbarokizovaný) představuje typickú
sakrálnu stavbu z raného středověku v oblasti Liptova.
Napriek neskorším přestavbám, ktoré ho čiastočne
znehodnotili, zachoval si množstvo cenných architekto-
nických detailov. Keďže sa nedá zachránit na mieste,
prenesú sa z něho len cenné architektonické detaily,
ktoré sa uložia do lapidária. Podobným spôsobom sa
zachránia aj cenné detaily ruiny rím.kat. gotického
kostola sv. Trojice z Palúdze.
Ku skupině kultúrnych pamiatok, ktoré po zdokumen-
tovaní budú zatopené, patria: kúria v Cemiciach, povodně
rokoková, z pol. 18. stor., a k nej patriaca poschodová
sýpka z roku 1876 postavená v retardovanom rustikálnom
rokoku; ev.a.v. kostol v Lipt. Sielniei, postavený ako
tolerančný roku 1783; barokovo-klasicistický kaštiel'
z Vlašiek a klasicistický kaštiel' v Ráztokách z 18. stor.,
neskór přestavovaný.
Důsledky vybudovania vodného diela postihnú zvý-
šenou hladinou spodnej vody dalšie objekty: rokokovo-
klasicistický kaštiel z druhej pol. 18. stor. a hospodársku
budovu z polovice 19. stor. v Palúdzke — dnes v Lipt.
Mikuláši, dalej ešte v Palúdzke významný renesančný
kaštiel' z roku 1618 s úpravami v 17. a 19. stor. zvaný
Vranov (bol v ňom vážněný Jánošík). Posledný kaštiel'
tejto skupiny je povodně renesančný kaštiel' vo Vlachoch,
pochádzajúci zo 16. stor., v polovici 17. storočia rozšířený
a v 18., 19. a 20. stor. ďalej upravovaný.
Ako ukazuje stručný prehlad, v priestore budúceho
vodného diela Liptovská Mara sa nachodí množstvo
kultúrnych pamiatok, ktoré si zaslúžia nielen našu
pozornost, ale aj účinnú pamiatkovú ochranu.

18
loading ...