Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 2
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0198
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Uvodné slovo

MARIAN YÁROSS

Spomienky na Školu uměleckých remesiel, od ktorej vzniku uplynulo štyridsat a od jej nedobrovolného
zaniknutia tridsat rokov, idú ruka v ruke s mnohými s ňou spátými faktami a myšlienkami.
Připomínáme si svojsky priekopnícke ovzdušie dvadsiatych rokov, keď slovenská kultura po ustanovení
Československej republiky roku 1918 urýchlene doháňala to, čo sa v nej nestihlo rozvit v predchádza-
júcich desaťročiach krutého národnostného a sociálneho útlaku. Vznikla tu zdravá sútaživosť
s vyspelejšou duchovnou a výtvarnou kulturou v českých krajinách, bolo tu však aj nezištné
zakladatelské pósobenie mnohých českých odborníkov a. pedagógov, ktorí sa zaslúžili o intenzívny
rozběh kultúrneho a uměleckého diania po vzniku spoločného štátu.
Z takejto atmosféry sa zrodila i myšlienka založit Školu uměleckých remesiel v Bratislavě, myšlienka,
ktorej čistota a priebojnost sa pravděpodobně mohla přesadit najma preto, lebo štruktúra kultúrneho
a výtvarného života na Slovensku bola v tom čase ešte značné rudimentárna. Nebolo tu ani středných,
ani vysokých uměleckých škol, a teda nebolo tu ani obmedzení a konkurencie pre projekt, ktorého
tvorcom bol zakladatel' a budúci riadite! školy Josef Vydra, orientujúci sa predovšetkým na ideové
a pedagogické úsilia Bauhausu. Pravdaže, existovali tu aj podstatné rozdiely: Bauhaus sa rozvil
v optimálnych podmienkach na vysokú školu s vynikajúcim personálnym a materiálnym vybavením,
zatial' čo Škola uměleckých remesiel ostala střednou večernou výtvarnou školou pri bratislavských
Učňovských školách. Napriek svojmu výbornému pedagogickému obsadeniu ostala až do konca
v istom zmysle experimentálnvm torzom, pravdaže, mladistvým, inšpirujúcim, nekonvenčným.
Charakter školy, jej výtvarno-pedagogický program a jej spojivá s progresívnymi myšlienkovými
prúdmi vtedajších rokov určili i základnu osnovu a náplň našej konferencie. Ako jej usporiadatelom
sa nám vykryštalizovali tri tematické okruhy: prvým je problematika vzniku a účinkovania samej
Školy uměleckých remesiel. základné fakty o jej učebnom programe, o jej oddeleniach, učiteloch,
žiakoch a najdóležitejších veřejných akciách; druhý okruh sa týká avantgardných hnutí v medzivoj-
novom období, najma Bauhausu a jeho vyznievania v krajinách strednej Európy i v Amerike; napokon
třetí okruh znamená aktualizáciu týchto problémov pre dnešok, a to najma v zmysle úsilí o nové
výtvarné syntézy v tvořívej a pedagogickéj praxi.
Konferenciu sme koncipovali ako užšie sympózium zainteresovaných československých a zahranič-
ných odborníkov. Chceli sme dostat do spoločného rozhovoru a výměny názorov predovšetkým
teoretikov a historikov, ktorým je uvedená problematika blízka. Azda nie je neskromné, keď sme
očakávali, že pósobenie Školy uměleckých remesiel bude zaujímat bádatelov okolo bauhauzovskej
a príbuznej problematiky a že si zaslúži, aby sa začlenilo do základnej faktografie dějin avantgardných
programov v dvadsiatych a tridsiatych rokoch. Sme rádi, že medzi účastníkmi konferencie sme mohli
pozdravit odborníkov z Maďarska, z Nemeckej demokratickej a Nemeckej spolkovej republiky,
z Polska, Rakúska, Rumunska a zo Spojených štátov amerických.
Konferenciou sa nemienia a nemajú jednotlivé problémy dopovedávať alebo uzatvárat. Naopak,
ide skór o to, aby sa oživovali a otvárali. Koniec koncov je to po prvý raz, čo sa táto problematika
z dějin výtvarného umenia na Slovensku konfrontuje s medzinárodnými faktami a na pozadí
loading ...