Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 80
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0276
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
LeoKohút

Krystalizácia bauhauzovských estetických princípov v typografii

Bauhaus vznikol ako vyššie státně učiliště archi-
tektury a priemyselného výtvarníctva. Rozsah
učiva a proporcie vyučovacích predmetov vyme-
dzilo vedenie školy v programe z roku 1919 (Pro-
gramm des staatlichen Bauhauses in Weimar).
Program obsahoval základné druhy umenia: ar-
chitekturu, maliarstvo a sochárstvo, ako aj pří-
slušné špecializácie podlá odborov. Z hiadiska
uvedenej témy nás zaujíma odbor grafiky a k ně-
mu sa viažúce remeslá. Podlá programu (bodu e)
sa žiak mohol vyučit za leptára, drevorezbára,
litografa, uměleckého tlačiara (Kunstdrucker) a
za cizeléra. Okrem toho sa v programe spomína,
a to v rámci vyučovania kresby a malovania (pod
bodmi / a y) navrhovanie ornamentov a kresleme
písma.
Metoda synchronizované] výchovy v řemesle
a v umění, ktorá sa dôsledne uskutočnila najma
vo weimarskom období do roku 1925, plné sa
uplatňovala aj v grahckej dielni. Bola jednou
z prvých, ktorá napriek hnančným tažkostiam
Bauhausu pracovala naplno. V súlade so všeobec-
nou organizáciou dielenskej práce v Bauhause
mala uměleckého vedúceho (Meister der Form)
vosobeLyonela Feiningera (1871 —1956)aprak-
tika (Meister des Handwerks), pracovitého a pre-
cízneho tlačiara Caria Zaubitzera. V dielni sa
uplatňovali všetky tlačové techniky, a preto ju
radí navštěvovali nielen grafici, ale aj ostatni
žiaci, ktorí tu chceli realizovat svoje návrhy
v jednej z troch tlačových technik. Hlavnou
úlohou grahckej dielne však bol výcvik žiakov
v grafických technikách so zameraním na dřevo-
řezbu, litograhu a leptů
Významnú úlohu mala dielňa v rokoch 1921 —
1924. Vtedy pracovala na ojedinelom diele eu-
rópskej umeleckej avantgardy, na pátdielnej mapě
grafických listov Ae%e ewopúMcAe Pra-
covat na nej začali roku 1921 a podl'a póvodného
plánu mala zachytit stav grahckej tvorby európ-
skej avantgardy. Napriek velkým tažkostiam
s obstaráváním originálov mapu dokončili roku
1924, no nebola úplná ů
Roku 1925, keď donutili Bauhaus prestahovať
sa do Dessau, grahcké práce ustupujú a do po-

predia sa dostává typograha a reklamné návrhár-
stvo. Podlá súčasnej literatury o tejto činnosti
Bauhausu a hlavně vlastným štúdiom
ich úpravy, ako aj úpravy ostatných tla-
čiarskych produktov dielne sa pokúsim zovšeobec-
nit zásady bauhauzovskej typografie a kryštalizá-
ciu jej estetických princípov.
*
Bauhauzovská typograha odráža charakteristic-
ká črtu učilišťa, na ktorom experiment tvořil
základná metodu remeselnej a umeleckej výchovy.
A podobné ako v ostatných odboroch umenia,
Bauhaus sa neusiloval ani v knižnej grahke a ty-
pografii o nějaký štýl, a to ani po odchode Gro-
piovomů V bauhauzovskej typografii zaznamená-
váme také rozporné javy, ako je například klasi-
cistická úprava letáka programu učilišta z roku
1919 a asymetricky upravený leták, ktorým sa
o pat rokov neskór propagovalo vyjdenie sporní -
naných Leták Bauhausbücher
upravil Moholy-Nagy a svědčí o velkom oblúku,
ktorým přešla typograha v Bauhause, kým vznikol
jeden z možných varianto v v zmysle estetických
princípov funkcionalizmu.
To, ako sa rozdielne chápala funkčnost typo-
grafie, vyplývá už zo samého názvu, akým jed-
notliví teoretici Bauhausu a mimo něho označovali
funkcionálnu typograhu. Neraz ju nazvali ,,vec%o%",
analogicky s rovnomenným smerorn novej věc-
nosti vo výtvarnom umění. Často ju označovali
za podlá van Doesburgovho
elementarizmu, lebo preferovala groteskový tvar
písma a ornament z elementárnych geometrických
prvkov. Tschichold ju nazval v protiklade
ku klasicistickej typograhi prosto typo-
grafům.
Na ,,bauhauzovskú typograhu" spočiatku vplý-
val expresionizmus a futurizmus. Ale sotva bu-
deme moct zistiť, kto sa ako prvý postavil proti
tzv. klasickým pravidlám typograhe. V európskej
typograhi zaznamenáváme expresívno-dadaistické
prejavy, najma v Nemecku a konkrétné v knižnej
grahke Oskara Kokoschku, Kurta Schwitter-
sa a iných, no Bauhaus sa správa v začiatkoch
ku knižnej kultúre a typograhi pasivné. Na prelo-

80
loading ...