Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 47
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Poznámky

1 Problematiku benátského maliarstva 18. stor. naj-
novšie podrobné analyzuje obsiahle dielo Rodolfa
Pallucchiniho, D7e ve?rez7a?r73eAe JJu^e?*e7 Je3 IJ.
JuArAmrdefD, Mnichov 1961. Na niektoré vztahy nášho
maliarstva k talianskemu baroku poukazuje už staršia
štúdia Jánosa Kapossyho, DnroAA w.Mfé3zeíA?rA o^u3z
AapcgoZatawad: AerJé^éAez. Az Országos Magyar Régészeti
Társulat Évkonyve, roč. I, 1920—1922, 250—267.
2 Pozři podrobnú monograíiu K. Garasovej, F?'unz
d/rto/ř JJcud&efiacA, Budapest 1960. Monograíiu pred-
chádzali niektoré čiastkové štúdie K. Garasovej věnované
Maulbertschovi: OeMwe3 brconn-Me^ de JÍGud&efíscA cm
dÍM^ée deg Deimæ (Bulletin du Musée Hongrois des
Beaux Arts, VIII, Budapest 1956, 47 a n.) a DnrereJe^r
Afmd&e?d.scA oMrAépeA Afugyurorgzdgon. (Müvészet-tôr-
téneti Értesito, VI, 1957, 119 a n.), kde je o. i. podrobné
objasněná otázka Maulbertschovho oltárneho obrazu
z kostola trinitárov v Trnavě.
Súpis nateraz známých diel týchto umelcov z teri-
toria bývalého Uhoř ska je zhrnutý v diele K. Garasovej,
dfayyaronszdgd /eaMszet u XFJJJ. 3zJzaJ&u?r, Budapest
1955.
4 Z oevru tohto umelca — pozři štúdiu K. Garasovej,
FeMa? Jvo DefcAer. Bulletin du Musée Hongrois des
Beaux-Arts, Budapest 1958, No. 13, 87—103, konkrétné
s. 100 — v Banskej Bystrici třeba však odpísat oltárny
obraz Panny Márie s dietatom, ktorý je podlá stylových
znakov dielom Antona Schmidta (1718—1784), autora
nástropnej malby kostola. Felixovi I. Leicherovi atri-
buujeme zato navýše drobný obraz sv. Jána Nepomuc-
kého, umiestnený nateraz v sanktuáriu, napravo od
hlavného oltára.
s Jozefovi Winterhalterovi je věnovaná štúdia rovnako
z pera K. Garasovej, Josef IIWJerAcdDr. Bulletin du
Musée Hongrois des Beaux-Arts, Budapest 1959, No. 14,
75 a n.
s Jeho biograhu a tvorbu zhrnula po prvý raz nedávno
publikovaná štúdia A. Günt her ověj, TrnavsAý furoA
a jjeAo maýsbd. Vlastivědný časopis, roč. XV, 1966, č. 4,
163—165.
? Příslušná literatúru postupné citujeme. Okrem toho
si pokládáme za povinnost poznamenat, že část biblio-
grafie, týkajúcej sa najmä diel v Maďarsku, sme získali
z Můvészettorténeti Dokumentációs Központu (Ume-
leckohistorického dokumentačného střediska) v Buda-
pešti.
s Nagler, VeMes aKgewreřnes XtbrsJe?* — UeadAon,
XXV, Lipsko b.l. (prvé vydanie 1835—1852), 318.
9 O.v. Wurzbach, RtoyrapAtscAes FeDAon des /Gu'ser-
tams Ös^erretcA, Wien 1891, zv. LX, 254.
4" Pozři J. Cincík, RaroAové ýresAd Jea?i.n JosepAa
GAawanta a H?do%a Fr. díaM(&ertscAa n.a F^ove^sAa,
Martin 1938, 64, 67, 68, 69.
44 Pozři c.d. o maliarstve 18. storočia v bývalom Uhor-
sku, s. 95, 263, ako aj citovaná Maulbertschovu mono-
graíiu, s. 129, 168, 192, 236.

4- Můvészettorténeti Értesít.ó 1963, č. 1, 18—28.
42 Julius Fleischer, Das FaMstyescAtcAJícAe JdaDrřa%
der geAeím.e?r XamwreraA^awtsĎMcAer 7% de% staadřcAe%
HrcA7ve% ITře^s vo?r 77J5 &7s 779J, Wien 1932, 213.
44 Pozři materiály archívneho výskumu Viery Dobe-
šovej-Luxovej. Ars, roč. II, 1968, č. 1. Daňové archívy
sá uložené v Mestskom archíve v Bratislavě — signatára
I B 3-e. Výška daní, ktoré podlá ich záznamov Andrej
Zallinger platil, pohybovala sa zhruba v rozmedzí troch
až piatich zlatých, čo v porovnaní s jeho bratislavskými
sáčasníkmi — napr. s Imrichom a Jánom Augustovcami,
Fr. Heszom, Vavrincom Fridrichom Kamaufom, Joze-
fom Lechnerom, Antonom Nisselom atď. — poukazuje
na středné, ba skór nižšie příjmy. O jeho nie zvlášť
utešenej hnančnej situácii svědčí aj okolnost, že jeho měno
v Ko rabínského práci DescAref&MMg der AóhJgd. rtngur.
DuMphFre?/ rrnd XröMM'Ugsstndt Dress&Mrg, vydanej okolo
roku 1783, medzi vlastníkmi domov nenachádzame.
42 Zápis v matrike zomrelých r.k. fary sv. Martina
v Bratislavě udává, že maliar zomrel 11. januára 1805
vo veku 67 rokov.
4 2 Kvitancia je dnes nezvěstná, zaznamenává ju však
archivář J. Gárth vo svojom rukou písanom indexe
listin nachodiacich sa v Archíve města Bratislavy.
47 Část Korabinského rukopisnej pozůstalosti, vzíahu-
jácu sa na bratislavských maliar o v, zredigoval a uveřejnil
neskór polyhistor Karol Juraj Rumy v časopise vieden-
ského historika Hormayra Archiv für Geographie,
Historie, Staats- und Kriegskunst, roč. VIII, 1817, 317 an.
pod názvom Pre&s&Mrger JDJder 7wr 7& JáArňMnderh
Stát o ,,Zollingerovi" znie: ,,Ein fleissiger Schüler des
berühmten Maulpertsch in Wien, hat sich durch seine
Bilder sehr empfohlen und durch seine Mahlereyen in
Fresco öffentlichen Gebäuden hier und da eine wahre
Zierde verschafft. Er war eine Zeit lang in Wiener Aka-
demie, und man sieht verschiedene Denkmale seines
Fleisses und seiner Geschicklichkeits." V skrátenej forme
bola zverejnená aj v časopise Múvészet 1902, 213.
Pozři o tom aj c.d. E. Csatkaiho, ako aj štádiu L.
Saučina, Defmy — 7cA vz%7A u rozvoj 3 oaohJ-
ným zfetehwr /S7ove??<sAo. Ars, roč. I, č. 1, 24—37.
48 Za výpis z matriky narodených fary Maria-Treu
vo Viedni vďačíme arcibiskupskému ordinariátu vo
Viedni. Pri tejto příležitosti poznamenáváme, že Andrej
Zallinger sa sice narodil vo Viedni, no nie je vyláčené,
že rodina pochádzala povodně z Bratislavy. Začiatkom
tridsiatych rokov 18. stor. sme na měno ,,Collinger"
narazili napr. v bratislavskej matrike sobášených r.k.
farského kostola sv. Martina. Podlá záznamov tejto
matriky sa 19. novembra 1731 Lucia Collinger, dcéra
Andrej a Collinger a a jeho manželky Walpurgy, vydává
za murára Františka Wirgitha (Wirsitha?).
49Thieme-Becker; HHgenre7?re3 DeadAow Je?' &7Me%-
den AGmsde?', zv. XXXVII, Lipsko 1947, 391 a zv.
XXXVI, 549. Franz Anton Zallinger dodával práce aj
do Uhorska — tak pre kaštiel' Rádayovcow v Péceli

47
loading ...