Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 162
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0176
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
* M. Malíková, Neznámy o&mz z díaM%&er%scAoťe7
dte^ne v Xra.$A:om. Ars 1967, č. 1.
3 Karol Ivahoi.m, GfaEca. Pamiatky a múzeá, roč. IX,
č. 1.
s Roku 1692 dalo město postavit rozměrný hlavný
oltář s mohutnými stípmi. Podlá P. Hromadovej v článku
o umeleckohistorických pamiatkach Skalice v pripravova-
nom sborníku STaKca v mtnM^o.sit a- dne^ bola architektura
tohto oltára iste použitá ako materiál pri stavbě dneš-
ného hlavného oltára.
" SAaXca r minu^o^b a dneg (v tlači), článok J. Šatka
o kultúrnych poměrech v Skalici. Příčinou stavby boli
možno dva požiare v prvej pol. 18. stor.
s Okresnv archív Senica v Skalici, Diarium sessionum
magistratualium 1768—1780, zápis 27. 9. 1777. Publiko-
vané: Jozef Šátek, Xá&ozensM poměry v STaAct od re-
/ormácfe do /ozeýntzm-n, Trnava 1947, 98. K tvorbě
J. A. Kraussa pre Skalicu pozři Viera Luxová, JcMor
a iror&o Jd?;a Aaiona Kron^ga. Zo starších výtvarných
dějin Slovenska, Bratislava 1965. Krauss mal podlá
zmluvy dostat' za prácu 1100 zlatých, okrem toho byt
a palivo, Millner 650 zlatých, byt a palivo.
s Diarium sessionum magistratualium... zápis z 9. 10.
1777. Od každej libry pozlátky mal Harazin dostat 4 zl.
Okresný archív Senica v Skalici, fond Magistrát
města Skalice, kostolné účty (Ratiocinium Aedituale
a lma Xovembris Anni 1777 usq. ultimam Octobris
Anni 1778 inclusive), Erogatio Xo 8: In Erectione Arae
Majoris facta Expensae ut Documentum sub Xo 9.
5134 íh. 963^ gr.
Documentum Super Sumptibus erectae noviter arae
majoris in Ecclesia Parochiali Sti. Michaelis Archangelis
in Anno 1777/78 ut quidem:
Xo 4. PictorilViennensi Antonio Maulperts, qui Imaginera
Sti Michaelis pro ara hac pinxerat, numerati sunt.
550 R.
Z dalších výdavkov sú zaujímavé:
Xo 1. Sculpton Antonio Krausz, qui dietám Aram opere
artis sua ornaverat, ut Magistratualis conventio nume-

rati sunt. 1150 fb
Eidem pro Exoriatione Sanctuarij dati. 20 íl.
Eidern pro dupplici figura extra aram. unius quidem
crucifixi, et alterius Ressurectionis. 4 R.
Xo 2. Marmorisatori Carolo Milner. (spolu) 740 ň.

Xo 3. Pictori Augustino Harazin.(spolu) 951 íl., 42 gr.
Podlá kroniky cleno v františkánského konventu
v Skalici, 1778: In festo S. Michaelis Archangeli, patroni
parochialis ecclesiae, prima více ad majorem aram
noviter extructam missam solemnem decantavit eximius
d. decanus assistentibus MV. P. Abrahamo et MV. P.
conc. Casimiro. P. Martinus cum aliis duobus ibidem
confessiones excepit. R. P. Mauritius, paulinus, praecla-
ram concionem dixit.
Spomínaní patři boli členmi františkánské) řehole
v Skalici. Výpis z kroniky mi láskavo poskytol dr. Jozef
Vševlad Gajdoš, Velká Maňa. Podlá kanonickej vizitácie
z roku 1788 bolo vysvátenie nového oltára až roku 1785.
R. Garas, X. A. Jíanf&erfsc/q Budapest 1960, 121,
katalog diel str. 222, č. 291 a 292, repr. č. 243, 244. Tu
publikované pod názvom ,,Immaculata (Alegória vy-
kúpenia)".
Podlá Afayyarorszdyí rármeyye ráro^aý Xyitra
vármegye bolo r. 1911, teda po období sústredenej
madarizácie, v Skalici 152 Madarov, 336 Xemcov a 4359'
Slovákov.
Jozef Gulik, nar. 1735 v Sobotišti, zomr. 1814 v Bra-
tislavě, pochádzal zo zemianskej rodiny. Povodně
jezuita, doktor filozofie a teologie, prednášal morálku
na trnavskej univerzitě. Od roku 1775 skalický farář,
roku 1802 bratislavský kanonik. Bližšie pozři: B. Varsik,
AMrodno-yiný proMém na, ímars^e/ -a?-MÍverztíe, Bratislava
1938. Podobná domnienka sa vynořila už pri otázko
příchodu J. A. Kraussa zo vzdialeného Jasova do Skalice,
kde J. Šátek (Xá^ozen^e poměry...) a V. Luxová (c. d.)
predpokladajú sprostredkovatelskú úlohu Jozefa Gulika.
^3 Documentum Super Sumptibus.
X° 18. Xuncio ad Pictorem Wiennam exmisso 1.
Continatio Sumptuum pro Ara Majori in Ecclesia Paro-
chiali a die 26 July usq. ultimam 8br Anni ejusdem
1777 ut por.: Literis Vienna allatis offo Postáli soluti
.16 gr.
i ' Documentum Super Sumptibus.
X° 21 Excursio Hradistium ad Pictorem Dominis videlicet
députât is diurna cum occasione soluta 4 R.
ln eodem negotio Sabatistium ad Pictoro exmissis
soluti 2,90 R.
Continatio Sumptuum.
Excursio Hradistium ad Vellehrad 2 R.

162
loading ...