Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 180
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0194
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
koruně až do Matouše Cáká a též zmíněná listina
Ondřeje II. z roku 1217, kladoucí Skalici na stezku
českých strážíJ
Pro 11. století nutno tedy chápat Dyji jako
hranici proti Bábenbergům a 'Moravu s Olšavou
v podstatě jako ohraničení proti uherským Arpá-
dovcům. Skalicko patrně tvořilo s Bánovskem
v 11. a 12. století v Uhrách jediný celek a hlavním
hradem byl s jistou pravděpodobností Báno v.
Toto původně velkomoravské území bylo tedy
připojeno svatoštěpánským výbojem k Uhrám
a později bylo rekonkvistou Přemyslovců postupně
zpětně získáváno J Listina z roku 1217. která
Poznámky
^ Boček, CDM II, 96: Fejér, Cod. Hung. 111/1,
199- 201.
- V. Chaloupecký, čůaré S7oveH.sÆo, Bratislava 1923,
84.
3 Tamže, 78.
4 L. Hosák, ďhwenstó éoloaésuee JlanAarts-Aé čtrrh
a Je/! A ůícraae ho Aonce 73. WM VIII/1,
1953; renovace hranic, pot vrzena Friedrichem Barba -
rosou 1179 (CDB I, 291); rakouský FnnyfeH&acA,
vyslovující rakouské aspirace, Kosmova zmínka.
3 F. Borák, Aánov, prJspéveA A AAtorů DoZuoworav-
.sA*éáo áťala r 70.—73. ghJeh. V. V. JL 4, 1949. 1 a n.
^ Pe^ra Žůav^AéAo AronIAa z&ra^Zavgtá, FRB IV, Praha
1884, 223 (text k roku 1315): ,,Istud quippe castrum
(Alba Ecclesia) licet in Ungarie terminis situm sit, ad
reges tarnen Bohemie pridem pertinuit, sed Matheus
cornes de Trencz ipsum, cessante resistencia suo dommio
subiugavit." Srov. J. Šusta. Počátky iMcew&MrgAé.
Pré Awůh/ čeaAýcA déjm I, Praha 1919, 208; Fejér,
Cod. Hungaricus 111/1, 199: ,,via exploratorum de
Boemia, qu ae vulgo symarut dicitur't Srov.V.'Novotný,
Ce^Aé dëy'i'ny 1/1, Praha 1912, 553.

právně hxuje darování Skalické země comesu
Tomášovi, jest dokladem jisté stabilisace poměrů
na česko-uherském pomezí. Úlohou tehdy zbudo-
vaného sídla Poznanovců bylo čelit dalšímu
pronikání přemyslovských vojsk do Uher a vv-
tvořit opevněnou výspu proti české Strážnici
a Holiči. Skalické sídlo Poznanovců, které stálo
při městských hradbách v místě, kde nimi stojí
románská rotunda Svatého Jiří a které ještě
v 17. století se nazývalo ..Hradiskem", jest
časově ohraničeno již zmíněným rokem 1217
a založením města.s

' R. Hurt, 77 /hsřorů ak.s7řčAa I*e?&é nad FcIičAoM.
WM IV, 1949, 114; V. Šmilauer, Vodopis..., 3.
3 V. Richter, O účela Če-sA-osJoven^AýcA rotund. ČČH
XIII. 1936, 455. Menclovo datování skalické rotundy
do 12. století je příliš časté. OSYreJoťeAá arcáůčAřMfa na
PlorengArM I. Praha—Prešov 1937. 146—147.) V. Mencl
sice charakterisuje rotundu jako svatyni při sídle, které
však vzniklo podle listiny až po r. 1217. Na dobu vzniku
stavby usuzuje z charakteru hradiště, které je zemní,
neobehnané hradbou. Pokud bude tento charakter hra-
diska průzkumem zjištěn, bude nutno konstatovat, že
zde v II. čtvrtině 13. století nebylo užito kamenné
fortifikace, časové zařazení sídla i svatyně do této doby
jest však dostatečně podepřeno. I když se v případě
skalického sídla Poznanovců nejedná o založení z břeti-
slavovy doby (časová vrstva Znojma, Olomouce etc),
přece nemůžeme jednoznačně bez dalšího ztotožnit
románské (po 1217) a předrománské hradiště ve Skalici.
Srovn. I. L. Červinka, F7ora?;é ?;a Jíoraré a ríáe FeüAo-
moravsM, Brno 1928. 116.

ar s
umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied 1969. 1. ročník III.
hlavný redaktor dr. Marian Váross, DrSc., člen korespondent SAV, výkonný redaktor Leo Kohút, CSc., redakčná
rada: doc. dr. Alžběta Guntherová, dr. Jiří Kostka, ing. Ivan Kuhn, CSc., dr. Anna Petrová, CSc., dr. Ladislav Saučin,
CSc., dr. Karol Vaculík, CSc.
Vydal Ústav teorie a dějin umenia vo Vydavatelstve Slovenskej akadémie vied v Bratislavě roku 1969 ako svoju
1364, publikáciu. Stráň 180, obrázkov 97, příloh 4. Upravuje Leo Kohút-, CSc., redaktorka J SAJ Olga Fabiánová,
technická redaktorka Ladislava Haplová. — Vychádza polročne. Rozšiřuje Poštová novinová služba. Objednávky
a předplatné přijímá PNS — ústředna expedícia tlače, administrácia odbornej tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48.
Objednávky do zahraničia^vybavuje PNS — ústredná expedícia tlače, odd. vývozu tlače, Praha 1, Jindřišská 14. —
Vytlačili Tlačiarne SNP, m p., Martin. AH 23,27 (text 16,32, ilustrácie 6,95), VH 23,95. Náklad 800 výtlačkov.

71-047-69 09/1-403-30 Kčs 30.
loading ...