Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 68
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0264
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
tov i v tvorbě učiteíov a žiakov — jedna z týchto
Idbokých, z. dani i vo jednoduchých myšlienok je
myšlienka integrácie rozumu a citu — jednoty
ratio a emotio. Či už berieme pochopenie a úsilie
o zopätie priemyslu a techniky s uměleckou
tvorbou Bauhausu, či velký záujem a prefabri-
káciu, stavebníctvo, ktorý Gropia neopustil.
Angličania z okruhu Arts and Crafts cítili novů
etickú, spoločenskú váhu umenia, jeho nezbytnost
v úsilí 1'udstva dostat sa z tragických rozporov —
ktoré tu dodnes sú. Ale skok do modemej doby
sa uskutočnil naplno až na Bauhause.
V snahe byt stručný vyměňuj em iba niektoré
páry pojmov, ktoré charakterizujú postoj Bau-
hausu :
Umenie a priemyscl,
Umenie a technika,
Duševná práca, myslenie a telesná práca (dielnc
Bauhausu),
Myslenie a konanie.
,.Pochovaní sú ti. čo len hovoria a neodhodlajú
sa k činom" znie jeden z nedávných nápisov
na múroch v Sorbonne. A na Bauhause robila
mládež to, čo počula, čo sa tam hovořilo, ako sa
tam myslelo. V úsilí o syntézu týchto zdanlivo
protikladných pojmov — tak sa zdálo z určitého
historického bodu — je azda aj jeden z koreňov
pravdy a úspěchu idey Bauhausu — a aj funkcio-
nalizmu. keď bol v dobrých a múdrych rukách —
a súčasného, rastúceho, aj keď kritického záujmu
o ne.

Celý proces vývinu poznania, tvorby i vývinu
vied, zdá sa, smeruje jednoznačné k hlbším a vše-
strannějším syntézám — od additívnych princípov
k integrácii, od ,.spolupráce" k teamovej práci,
od počítača s dřevenými gulkami ku computeru.
Netřeba azda dodat, že iba v pochopení integrity
života a v zvládnutí integrity tvorby móže byt
východisko zo súčasnej ludskej krízy a že červe-
nou nitou týchto úvah, i na Bauhause tak bolo,
je budúcnost humanity.
Domnievam sa, že nosné myšlienky Bauhausu
ako východiskové body pochopenia premien,
uprostřed ktorých žijeme, sú a budú este dlho
aktuálně. Z tohto hladiska ani Bauhaus-Archív
nie je skutočným archívom, ale studnicou po-
znania. Chcem například upozornit len na problém
vysokého školstva architektonického, ktoré dnes
v celom svete hladá svoju tvář a s ktorým si ani
my v Československu nevieme rady. Bauhaus
tu ukazuje cenné zásady. Aktuálně a živé sú
mnohé myšlienky Bauhausu vtedy, keď chápeme
ich další vývoj ako proces obohacovania, premeny,
keď sme schopni tento proces vidiet v hegelovskom
zmysle slova ,,aufheben", teda v zachovaní, vy-
zdvihnutí, v zmene, v překonaní a zrušení súčasne.
Prajeme si všetci, aby toto posedenie bolo jed-
ným z krokov k takémuto hlbšiemu pochopeniu
problému a súčasne krokom k novému nadviaza-
niu spojení s enrópskou kultúrou, ku ktoréj patří-
me.

Der Funktionalismus vom heutigen Gesichtspunkt aus gesehen

Die Mythologisierung des Bauhauses kann nicht zum wirklichen Begreifen seiner Bedeutung in der damaligen und
heutigen Welt, beitragen. Simplifizierte und einseitige Betrachtungen des Bauhauses, wie z. B. die Hervorhebung
der Maler, die am Bauhaus lehrten, erwecken den Eindruck, als ob das Bauhaus, gar kein Bau-Haus gewesen wäre,
welches die Architektur zur Mutter der schönen Künste erheben wollte. Der Begriff des Bauhauses beginnt sich
wieder mit lebendigem Inhalt zu füllen, wie wenn seine Idee zu einen ,,zweiten Atemzug" ansetzen wollte.
Ein ähnliches Schicksal erlebt die vereinfachte Auslegung des Funktionalismus, welcher in den 20. und 30. Jahren
kristallisierte, doch nicht abgeschlossen war. Es wäre daher unfair an den fragwürdigen und nich gerade vorbild-
lichsten Werken beweisen zu wollen, dass der Funktionalismus ein abgeschlossenes Dogma sei.
Das Bauhaus hatte bis zum Antritt von Hannes Meyer andere Grundsätze im Schilde, als die des Funktionalismus
Ursprünglich ging es um die Synthese von Architektur und Kunst, um die Suche nach einer gemeinsamen
Formsprache, welche die Welt symbolisieren sollte, wie Walter Gropius meinte. Die funktionalistischen Prinzipien
wurden dabei — wie schliesslich bei jeder guten Architektur — aufs genaueste beachtet, wie man es z. B. direkt
am dessauer Bauhausgebäude ablesen kann.
Einer der tiefsten Gedanken des Bauhauses, war die scheinbar simple Integrationsidee von Verstand und Gefühl,
die Einheit von Ratio und Einotio und die damit verbundene Idee der Einheit von Realität und Phantasie. Einige

68
loading ...