Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 86
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0282
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Poznámky

i Pozři Bauhaus-Archiv, Ar&eiieu ou.g der yrupAMc/^eu
/k'"'7,,,ř,' de-$ SdoudtcAew DouAuM^e^ -in ITeiwnr 7979—
7977 — katalog z výstavy roku 1963 v Darmstadte, 3.
s Celkom ich bolo štyridsať sérií, z nich tri vydal Bau-
haus vo vlastnom náklade: Feininger (1921), Marcks
(1923) a mapa bauhauzovských majstrov.
8 Mapa obsahovala: I. Majstri Bauhausu vo Weimare,
III. a IV. Nemeckí umělci, V. Talianski a ruskí majstri,
II. bola neúplná. Povodně ju plánovali ako mapu fran-
cúzskych majstrov, ale obsahovala len grafiku štyroch
umelcov: Kubína, Légera, Marcoussisa a Survagea. Este
v septembri 1924 sa Gropius v snahe dokončit dielo
obrátil osobitným listom na ostatných francúzskych
umelcov, ale reakčná thúringenská vláda zmařila odosie-
lanie listov, ofrankované listy stiahla a tesne predtým
dala všet-kým umelcom-učitelom Bauhausu výpověď.
Pozři c. katalog, 5—6.
4 Gropius viedol školu až do roku 1929 a roku 1934
emigroval do Anglicka a neskôr do ESA. Po Gropiovi
převzal vedenie Hannes Mayer, ale už roku 1930 dessauský
sociálnodemokratický magistrát ho pozbavil vedenia pre
údajné ,,marxistické vyučovacie metody, ktoré podko-
pávajú občianske pojmy o stavitel'stve a architektuře
a kazia mládež". Hannes Mayer opustil Bauhaus spolu
so skupinou architektův a emigroval do ZSSR. Po Maye-
rovi převzal vedenie Holanďan Ludwig Mies van der
Rohe. Roku 1932 sa Bauhaus odstahoval do provizórnej
budovy v Berlíne. V apríli 1933 označila fašistická vláda
Bauhaus ,,za liaheň bolševickej kultury" a rozpustila ho.
SF. T. Marinetti, Leg Aíoás eu ii&eriéýMinrigíeg, Mi-
lano 1909. Citujem pódia Kapra, DMcAyeaiaDwny, 50.
(Přeložil L. K.)
s Nagy sa narodil v Bacsbadorde v Maďarsku. Počas
prvej světověj vojny přerušil štúdium práva. Bol ťažko
zraněný a ako rekonvalescent začal malovat. Pod vply-
vom expresionizmu a ruského avantgardizmu začal vy-
dávat programatický časopis skupiny MA (Dnešok).
Začiatkom dvadsiatych rokov žije striedavo vo Viedni
a v Berlíne. Roku 1923 ho povolali na Bauhaus, kde sa
stal uměleckým vedúcim kovospracujúcej dielne a uči-
telom základného školenia (Elementarunterricht). Po
odchode z Bauhausu sa natrvalo usadil roku 1937 v USA.
V Chicagu založil školu ,,New Bauhaus". Bohatá je jeho
publikačná činnost. Roku 1946 vydal rozsiahle teoretické
dielo TAe ATw- FDian a v tom istom roku umřel v Chicagu.
? Malerei, Photographie, Film (8. zväzok); Von Ma-
terial zu Architektur (14. zväzok).
s ,,Neuerungen (wie die Verbreitung der Photographie,
des Films, der zinkographischen, galvanoplastischen
Techniken) haben eine neue, sich ständig weiterent-
wickelnde Schaffensbasis auch für die Typographie
hervorgebracht. Die Erfindung des Lichtdrucks, sein
Weiterausbau, die photographische Setzmaschine, das
Erfassen der Lichtreklame, das Erlebniss der optischen
Kontinuität im Film, die simultane (gleichzeitige)
Auswirkung sinnlich wahrnehmbarer Erreignisse (Gros-

stadt) ermöglichen und fordern ein durchaus neues Ni-
veau auch auf optisch-typographischem Gebiete. Der
graue Text wird sich in ein farbiges Bilderbuch wandeln
und wird als ein kontinuierliche optische Gestaltung
(zusammenhängende Folge vieler einzelner Blätter)
aufgefasst werden." Citujem podïa H. M. Winglera,
Da.s — 7919-—7953, Weimar—Dessau—
Berlin, 1962.
9 Na medzinárodnom kongrese World Congress on
New Challenges to Human Communications pod názvom
Vision 65, ktorý sa konal roku 1965 od 21.—23. N. na
Univerzitě Southern Illinois v USA, vyzdvihol Japonec
Masaru Katzumie zásluhy Nagya a iných v úvode svojho
referátu On DroMeina o/ Dúernabioncd Aywhoiayy. Pozři
referáty z uvedeného kongresu v Dieta 8. New York
1966, 26.
Herbert Bayer sa narodil v Haagu (v Hornom Ra-
kúsku). Do roku 1921 pracoval v umeleckopriemyselných
ateliéroch v Linci a Darmstadte. Od uvedeného roku
študoval v Bauhause odbor nástennej malby a zároveň
sa zaoberal typografickými experimentami. Po absol-
vovaní weimarského učilišťa povolali ho roku 1925 do
Dessau, kde do roku 1928 viedol tlačiareň a staral sa
o úpravu obchodných, spoločenských a reklamných
tlačív.
Bauhaus, Zeitschrift für Bau und Gestaltung, Dessau,
1928, roč. 2, č. 1.
12 Citujem podl'a Winglera, 144.
18 Z rozsiahlych teoretických práč sa priamo dotýkajú
nasej témy: brožúra Diemenia-re Tyjuyi'apAie (1925),
Die weae TypoyrapAie (Berlín 1928) a TypoyrapAGcAe
Ge-sicdiany (Bazilej 1935).
ii Pozři Rossmannov článok DAcdy yrn/iebéAo ába-
iená vo výročnej správě ŠLTR a LIŠ z roku 1931—1932,
46—54. Výročná správa obsahuje Tschicholdov krátký
článok VteAoiLo účelnýcA praridiei pre aAeidenčná ^adx5n-
v wofodo&ej iypoyrq/ii. Cyklus prednášok na SUR mal
Moholy-Nagy. Pozři o tom Výročnú správu ŠLTR z roku
1930—1931.
i8 Kurt Weidemann, Jan TWAicAoM — Aero?' er
Ganin^ xanr Daain^ werde. Der Druckspiegel, 1963,
223.
li Tschichold, TypayrapALscAe OečřiaiiMny, 12.
ii Tamže, 26. ,,Die Grotesk bleibt die Schrift der Ge-
genwart, und ihre unerhört grosse Anwendbarkeit
bestätigt sich gerade demjenigen täglich, der immer
wieder kritisch nach der jeweils bestgeeigneten Schrift
sucht." (Přeložil L. K.)
18 Citujem podl'a knihy Oliver Simone, 7?#rodacPo??
fa TypoyrapAy, London 1946, 10. (Přeložil L. K.)
19 Paul Renner, Die Tt-wn-sf der TypoyrapAfe, Berlin
1939.
28 Citujem zo štúdie Adolfa Hoffmeistera, Die
AieiaoiorpAo^en. Diea330.s -and Dica&yog ,,Jdeia?norpAogenT'.
Internationale Beiträge zur Buchgestaltung — Buchkunst
III, Drážďany 1959, 65.

86
loading ...