Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 127
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0323
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
nadaného študenta; mal na to materiálně pro-
striedky a strýka na ministerstve, ale nadanie nie.
Stolár mal nadanie, nemal však prostriedky. Ako
vidieť, v Bauhause nepřešla už před 36 rokmi
neblahá prax, ktorá u nás aj dnes bujnie v podobě
strýkov a tzv. socialistických známostí. Ale stali
sa aj opačné případy: Keď študent dokázal mimo-
riadne vědomosti, nadanie a istý stupeň umeleckej
zrelosti, mohla ho komisia přeřadit do vyššieho
semestra. Po študentský sme tomu hovořili ^da-
rovat čas". Teda aj v tomto smere platí pre Bau-
haus prívlastok nekonvenčná škola. Třeba ešte
povedat, že v takom případe, ako s tým stolárom,
študent sa dostal na zvláštně přednášky zo všeo-
becno-vzdelávacích predmetov, najma z mate-
matiky.
Po Vorkurse následovala práca vo výrobných
dielňach. Práca v dielňach bola povinná pre všet-
kých študujúcich toho či onoho směru, teda aj
pre volných umelcov. 0 jej druhoch už hovořili
iní a dočítali ste sa o tom vo všetkých publiká-
ciách o Bauhause.
Teraz sa dostaneme do oblasti, ktorá je pre nás
právě dnes, keď sa prechádza v ekonomickéj sféře
na nové zriadenie, velmi významná. Oboznámme
sa teda s jedným pokusom spřed 42 rokov.
V rámci výučby študujúcich patřil k základným
úlohám vývoj modelov. Museli sa usilovat o to,
aby sa vytvořený model hodil aj pre masovú
výrobu. Len v takom případe našiel odberatetov
a hnančný zisk. Tým sa zaručila mimoriadna za-
interesovanost študentov na riešení úlohy. Tým
viac, že návrhár sa podielal aj na hnančnom úspě-
chu. Ako? 40% dostal návrhár, 40% Bauhaus
(tým sa odbremenila štátna subvencia), 5% dobro-
činný fond, 15 % iné výdavky a vedúci dielne.
Bude Vás iste zaujímat, aké ekonomické vý-
sledky dosiahol Bauhaus mimo odborných umě-
leckých výsledkov. Vedenie Bauhausu hlavně
argumentáciou o nich dúfalo zachránit školu před
,,likvidováním" fašistickými elementmi v parla-
mente roku 1932. Tam bolo prvý raz sumárně
vyhlášené (ako vieme, ani to nezaposobilo), že
v historii škol neexistuje anaiógia takéhoto pří-
padu.
Roku 1930 sa mohla štátna subvencia 133 000
RM znížit na 80 000 RM. Perspektivné zabez-
pečené objednávky zaručili, že za ďalšie dva roky
sa zníži o dalších 40 000 RM, čo by znamenalo,
že za štyri roky o 93 000 RM, teda o 70%. Keby

neboli Bauhaus zlikvidovali, tak za ďalšie 2 roky,
roku 1936, bol by hnančne nezávislý a perspektivné
čoskoro ziskový.
Z čoho sa grupovali tieto příjmy a ako sa na tom
podiel'ali jednotlivé výrobné dielne?
oddelenie pracovalo na dvoch velkých
projektoch: na Bundesschule Bernau pri Berlíne,
podlá projektu Hannesa Meyera, ktorý vyhrál
sútaž. Ďalej na sídlisku, o ktorom sa už vela písalo
ako o prvom tohto druhu: Bau und Spargenossen-
schaft Dessau — Törten (90 bytov).
dodala 53 modelov osvětlovacích
telies, hlavně firma Kandem AG v Berlíne.
dielňa vyhotovila návrhy na bytové
doplňky a nábytkový textil nábytkářskému a
textilnému priemyslu do celého Nemecka. Vyba-
vovala aj súkromné objednávky.
Oddelenie a oddelenie Typo-
Photo-Reclam robili najma návrhy na tapety,
světoznámě aj dnes pod názvom ,,Bauhaus Ta-
peten" fy Gebrüder Rasch, Bramache v Osna-
brücku. Každý rok nové kolekcie. Bolí na ne aj
vnútrobauhauzovské súťaže. Raz som aj ja získala
cenu s pátfarebnou variáciou čisto typografického
riešenia. Znamenalo to pre mňa krytie dvojme-
sačného živobytia.
Bolí nespočetné objednávky na reklamy, pla-
gáty, výstavy, knižné obálky, obálky na gramo-
platne a i.
Niekedy sa z mimoriadnych príjmov doplnilo
a zmodernizovalo zariadenie niektorých dielní.
Například za mójho štúdia tlačiareň a fotoateliér.
Akou metodou sa to dalo uskutočnif? Vieme,
že tvorbou sa to nemohlo končit. Musel sa vopred
vytvořit kontakt s potřebným priemyselným alebo
iným podnikom či podnikatelům. Vyvolat ich
záujem o sériovú výrobu. Po dohodě s městskou
radou sa určila špeciálna pracovná sila s viacročnou
pracovnou zmluvou a náplňou, tzv. ,,Bauhaus
Syndikus". Ten mal vypracovat a zabezpečit
rozpočet pre Bauhaus s příjmovou položkou dielní.
To bol prvý krok. Neskôr sa založila spoločnost
,,Bauhaus" s obmedzeným ručením. Syndikus
sa stal popři svojej póvodnej funkcii aj obchodným
vedúcim tejto spoločnosti. Tým bolí chráněné aj
záujmy městského parlamentu.
Nie je nezaujímavé poznat, odkiaï sa získal zá-
kladný kapitál, ktorý bol potřebný na založenie
takejto spoločnosti. Je to zase dokaž, akí zapálení
bolí za svoju úlohu a ciele profesoři a študenti

127
loading ...