Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 143
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0339
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Volksvermögen zu verantworten haben. Wir haben
ja eine gemeinsame Aufgabe zu lösen, die Betriebe
wie wir auch.
Eng damit im Zusammenhang steht die Finan-
zierung so einer Einrichtung wie wir es sind. Ich
sagte bereits, daß wir zur Zeit ein Drittel unseres
gesamten Haushaltes aus Einnahmen finanzieren.
Wir sind der Meinung, daß es der Anfang ist und
wir werden vielleicht in absehbarer Zeit zur vollen
wirtschaftlichen Rechnungsführung übergehen köw
nen. Das war im Bauhaus anders, dort bekamen
ja die Studenten keine Stipendien, sondern mußten
noch das Schulgeld bezahlen-. Unser Staat zahlt
jährlich ca. 400.000.— Mark Stipendien an die
Studenten unserer Hochschule. Der Staatshaushalt
wird deshalb eine Einnahmequelle auch unter
den Bedingungen der wirtschaftlichen Rechnungs-
führung sein. Wir glauben aber, daß es richtig
und zweckmäßig ist, auch an einer solchen Aus-
bildungseinrichtung unter Beweis zu stellen, daß

die Kultur in der Lage ist auch wesentlich die
ökonomischen Verhältnisse eines Staates mitzu-
verändern.
Das war nur ein kleiner Überblick über die
Entwicklung unserer Hochschule. Wenn wir uns
nochmals vor Augen führen, glaube ich doch, daß
die wesentlichsten Kerngedanken der Bauhaus-
ideen bei uns zur Anwendung kommen. Wir
hatten das Glück einige Bauhauslehrer und eine
ganze Reihe von Bauhausabsolventen bei uns im
Lehrkörper zu haben, mit denen wir uns sehr le-
bendig über diese Periode unterhalten können,
so daß wir nicht nur gezwungen sind mühsam das
aus Schriften zusammenzusuchen, um etwas von
dem Geist zu erfassen, den das Bauhaus beherrscht
hat. Wir glauben, daß wir mit unserer Arbeit,
die sich voll und ganz dem Fortschritt verschrieben
hat, in unmittelbarer Nähe der Wirkungstätte
des Bauhauses, diesem, ein mit Leben erfülltes
Denkmal setzen.

Ohlas Bauhausu v Nemeckej demokratickej republike
Vysoká škola pre priemyselné tvarovanie v Halle leží necelých šestdesiat kilometrov od Dessau. Spolupráca školy
s Bauhausom sa datuje ešte z dvadsiatych rokov. Gropiov vplyv a pedagogické principy Bauhausu tu šířili jeho
absolventi, niektorí z nich tu podnes pósobia ako pedagógovia.
Před rokmi sme dostali úlohu vybudovat moderně učiliště, ktoré by bolo prínosom pre spoločnost spejúcu
k socializmu. Dokladné sme rozoberali doterajšiu koncepciu školy, přitom sme sa zamysleli nad ideami Bauhausu,
najmä nad jeho světonázorovou koncepciou. Dospěli sme k názoru, že každá tvořivá aplikácia Bauhausu by mala
nadviazat nielen na jeho pedagogické metódy, ale aj na jeho humanistický odkaz. A čo sú to vlastně tie pokrokové
znaky tvorcov a majstrov Bauhausu, pre ktoré ich označujeme za avantgardných? Boli to predovšetkým:
překonáváme nezáujmu vo výchove o problémy a riešenie potrieb najširších vrstiev obyvatelstva, dalej výchova
v súlade s rozvoj om produktívnych sil a napokon neakademický, nový vztah medzi učitelmi a žiakmi.
Vysoká škola v Halle má teraz 180 riadnych a 20 dialkových študentov. Takmer 95% studentstva dostává
výdatné štipendium. Škola má 36 učitelův, asistentov, vrchných asistentov, ako aj štáb prednášatelův z priemysel-
ných a vědeckých pracovísk. Na rozličných úlohách velkých priemyselných podnikov pracuje do 130 zamestnancov
školy a navýše škola spravuje-šest závodov na výrobu spotrebného tovaru, ktoré takisto podliehajú rektorovi školy.
V týchto závodoch pracuje do 800 zamestnancov, objem výroby činí 20 miliónov mariek. Třetinu svojho rozpočtu
škola kryje z výskumnej činnosti, teda podobné ako v Bauhause hrá ňnancovanie doležitú úlohu.
V súlade so socialistickými princípmi výchovy, ktoré pósobia na celú štruktúru a pri riešení každodenných
pedagogických problémov školy, sme zriadili sekciu pre tvarovanie pracovného prostredia a nástroj o v, dalej sekciu
pre tvarovanie životného prostredia a napokon v duchu tradicii školy inštitút pre umenie. Ako spojovací článok
pracuje inštitút pre tvarovanie a spriemyselnenie stavieb. To všetko předpokládá siet dielní na projektovanie
modelov. Přičleněné závody umožňuj ú, celkom nebyrokratickou cestou, realizáciu návrhov a modelov a ich
odovzdávanie na sériovú výrobu.
Štúdium sa zakladá na dvoj ročně j všeobecnej príprave z výtvarných a vědeckých predmetov. Přitom neusilujeme
o příliš široký základ, sme totiž toho názoru, že výtvarník-návrhár nemusí všetko vedieť, ako ani nechceme, aby
ovládal iba svoje řemeslo. Usilujeme o dobrý prehlad vo všeobecných odboroch védy, aby sa stal dobrým partnerom
inžiniera a vedca. Po dvojročnej všeobecnej príprave následuje dvojročné obdobie odborného výcviku a v piatom
roku dochádza k špecializácii. Ďalšie trojročné štúdium zaručuje, že absolvent móže zastávat vedúce odborné
miesto. Škola sa stará aj o výchovu učitelského dorastu.
Aktívna účast žiakov pri rozpracovaní programu školy, bezprostředné pósobenie učitelův vlastným tvořivým
činom na rozvoj žiaka a napokon spájanie teorie s praxou je azda dostačujúcim dókazom, že škola uplatňuje
základné idey Bauhausu a že sa nám podařilo postavit Bauhausu životom naplnenú pamiatku.

143
loading ...