Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 35
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0043
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
35

eigenaardig koud violet, een kleur die ik nog nimmer in 17e eeuwsch
werk zag, haar met bont omzoomde en met goud gestikte mantel rood,
terwijl hier en daar nog een dofgroen en grijsblauw gebruikt is.

't Werk van Rembrandt, waarmede de schilderwijze van dit
stuk de meeste overeenkomst heeft, is de Simeon in den tempel van
pl. m. 1628, in de collectie Weber te Hamburg. Bode zeide hiervan, 't
geen ook volkomen op 't stuk van Dr. Bredius toepasselijk is:»jedoch
ist der Farbenauftrag im Schatten noch deckend, im Lichte sehr pastos.«

Het is op paneel hoog 0.61, breed 0.54.

In de directiekamer bevinden zich thans nog twee hoogst merk-
waardige stukken, 't Eene is een vroeg werk van Aelbert Cuyp, hoenders
voorstellende en voluit geteekend 1651. Wat een kleur heeft de nog
jeugdige artiest in dit schijnbaar zoo gemakkelijk opgezette doodeen-
voudige onderwerp gebracht! En welk een karakter ligt er in deze
(hoewel vaak misteekende) diep bestudeerde dieren!

Van dit uitnemend stuk werd Dr. Bredius eigenaar op zijn
laatste bezoek aan Londen.

't Tweede stuk behoort aan een Engelsch kunsthandelaar en is
een echte, hoewel ongeteekende Pieter de Hoogh. 't Stuk stelt voor
de verwoestingen, te weeg gebracht door 't springen van de kruitfabriek
te Delft op den i3en October 1654, bij welk ongeluk ongeluk Carel
Fabricius, naar wien de toenmaals 24-jarige Pieter de Hoogh zich
schoolde, om 't leven kwam.

C. H. C. FLUGI VAN ASPERMONT.

Boekbeoordeeling.

„Catalogus van de prentverzameling der Gemeente
Dordrecht" door Mr. j. C. Overvoorde, Dordrecht, Morks & Geuze
1899. 8°.

Bijna van ieder gemeente-archief van eenige beteekenis wordt
thans ook een prentverzameling aangelegd, waaruit het verleden en het
heden der betreffende stad aanschouwelijk is te leeren kennen. Eerst
wanneer van zulk een verzameling een behoorlijke catalogus bestaat
kunnen de bestanddeelen met vrucht door ieder belanghebbende geraad-
pleegd worden.

Thans heeft de heer Overvoorde gezorgd voor een catalogus
van den Atlas van Dordrecht, die wel grootendeels door zijn uitnemende
zorgen reeds kan wedijveren met menigen dergelijken plaatselijken atlas,
al dagteekent de verzameling eerst van 1891. Maar al een jaar na de
stichting werd door het belangrijk legaat-Beelaerts een uitgebreide
loading ...