Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 159
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
I59

te Weenen dezelfde is die van Mandei' beschrijft met de volgende
woorden: (fol. 144.$). «Noch is tot Amstelredam in de Warmoesstraat
van Holbeen een seer aerdigh en suyver conterfeytsel, wesende eenighe
Coninginne van Enghelandt, dat wonderwel gehandelt is, hebbende
onder ander een silver laken kleedt dat natuurlyk silver schynt te
wesen, waarop is eenigh werck, alles soo natuurlyck en seltsaem ghedaen
wesende, dat het te verwonderen is, wel ghelyckende dat er tenteel
oft witte foelie onder is: somma, 't is waerdig te sien.« Het silver
brocaat door van Mander beschreven ontbreekt toch juist in het
Mauritshuis.

Hoe zulk een belangrijk werk reeds in 160+ het Engelsche
koningshof verlaten kon hebben, is niet te raden.

A. • ' J- Six.

Mauritshuis te 's Gravenhage.

Door aankoop is het Mauritshuis in het bezit gekomen van een
musiceerend gezelschap door Anthonie Falamedesz., van 1632. Dit schil-
derij is bekend van de tentoonstelling van oude schilderkunst, in 1894
te Utrecht gehouden, waar het was ingezonden door de Douair. de
Jonge-de Koek te 's Gravenhage.

Graaf Rentinck-Waldeck-Limpurg te 's Gravenhage, schonk in
bruikleen een schilderijtje van Pieter Codde van 1634, voorstellende een
hand in hand staand echtpaar (vermoedelijk portretten) en een genre-
stukje van Gerard Pietersz. van Zyl, waarin een dame een andere een
brief voorleest, en een jong man een jonge dame omarmt. Het werk van
van Zyl komt tegenwoordig uiterst weinig voor, maar was in de zeven-
tiende eeuw zeer gezien. Naar dit fraaie stukje bestaat een zwarte-
kunstprent van de hand van Wallerant Vaillant.

Kon. Penning-Kabinet te 's Gravenhage.

Romeinschc Munten uit de Collectie Six.

Hoewel elk jaar, wel wat te laat, eene lijst van de aanwinsten
wordt gevoegd aan het verslag over het Koninklijk Penning-Kabinet
is het toch misschien gewenscht nu reeds een korte aanteekening te
geven over de Romeinschc munten, die prof. Jhr. J. Six en Jhr. W. Six uit
loading ...