Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 180
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0191
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i8o

Korte Mededeelingen.

In een zaal van het Genootschap Arti et Amicitia te Amsterdam
heeft de lieer A. Th. Hartkamp onlangs wederom zijn uitgebreide
Vondel-verzameling tentoongesteld. Een door den verzamelaar in het
Alg. Handelsblad geplaatst feuilleton leert hèt doel van deze tentoonstelling
kennen, n.1. er een kooper voor te vinden. Daar de verzameling reeds
herhaaldelijk besproken is, mag het overbodig heeten, er hier een
uitvoerig verslag over te plaatsen.

Het is den heer Hartkamp gelukt, met opoffering van veel geld
en van nog veel meer tijd en moeite een geheel bijeen te brengen,
zooals omtrent geen ander Nederlandsch kunstenaar ooit bijeengebracht
is. Niet minder dan 14 origineele handschriften, de origincele uitgaven
waaronder talrijke plano's in zeldzame compleetheid, de geschriften
over Vondel en diens werken ook tot in de copie der schrijvers, talrijke
relieken, portretten ook van velen die met Vondel in aanraking geweest
zijn, en dan de omvangrijke dossiers over de opvoeringen zijner stukken,
over de verschillende Vondelfeesten, over het standbeeld, en over wat
niet al. Dit alles moet voor. een geschiedschrijver materiaal zijn om van
te watertanden.

Jammer is het evenwel, dat de heer Hartkamp Anna Roemers'
lijfspreuk «Genoech is meer als veek niet ook tot de zijne gemaakt
heeft, en het daardoor voor een veelal onredelijke kritiek zoo gemakkelijk
is, de collectie met een paar geestigheden af te maken. Het is ook
hierom te betreuren, omdat niemand, naar ik meen, de verzameling op
dezelfde wijze zou willen voortzetten, en het voor den heer Hartkamp
toch grievend moet wezen, dat een later bezitter zelfs genoodzaakt zal
zijn, haar te volmaken, door er eenige uitwassen, als het geheele Vondel-
park-dossier uit te verwijderen.

Maar hoe dit ook zij, de verzameling, zooals zij daar is te zien
geweest, bevat een schitterend bewijs zoowel voor de enorme plaats
die Vondel gedurende drie eeuwen heeft ingenomen in de harten en
hoofden van duizenden, als voor de offervaardigheid en den speurzin
van onzen aartsverzamelaar A. Th. Hartkamp.

Amsterdam. K. W. Moks.
loading ...