Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 148
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0159
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
148

Ligt het niet op den weg van den Bond om ook voor Noord-
Nederland eens ernstig te overwegen of onthouding voor den wetgever
geraden is, waar hierdoor onze kunstschatten bloot staan aan het
vandalisme van den toevalligen bezitter en te gemakkelijk ten prooi
strekken aan de kooplust van den buitenlander? En, mocht er eene
niet slechts gewenschte, maar ook practisch uitvoerbare wijze te vinden
zijn, waardoor zonder te groote inbreuk op het beschikkingsrecht van
den eigenaar, het behoud van de oude kunstschatten aan ons land
verzekerd werd, zoude dan niet onze Bond het aangewezen lichaam
zijn, om eene propaganda hiervoor te openen en alle bevriende krachten
om zich te verzamelen om tot het gewenschte doel te geraken?

In een volgend nummer hoop ik een overzicht te geven van en-
kele der belangrijkste pogingen in andere landen op dit gebied reeds ge-
daan en ten slotte in het kort na te gaan in hoeverre deze voor ons
land zouden geacht kunnen worden gewenscht en uitvoerbaar te zijn.

J. C. OVERVOORDK.

Dordrecht, April 1900.

Berichten over Nederlandsche Musea.

De verzameling Hollandsen beeldhouwwerk in het Nederlandsch
museum, te Amsterdam.

Kr is thans in het Rijksmuseum te Amsterdam een kleine zaal
geopend met beeldhouwwerken uit het tijdperk der Renaissance en uit
den nieuweren tijd. In aansluiting met hetgeen men in de kerkelijke
afdeeling van middenecuwsche plastiek vindt, wordt hier, zonder al te
groote lacunes, een beeld gegeven van hetgeen de Noord-Nederlandsche
gewesten van de zestiende eeuw af op dit gebied hebben geleverd.

De moderne portretten op de voorgalerij en een paar manneren
bustes, één van Eggers en één van Quellinus, geplaatst in de voor
het Kon. Oudheidkundig Genootschap gereserveerde kamer, uitgezon-
derd, zijn alle origineele beeldhouwwerken vereenigd. De oogst was
klein.

Ik wees er vroeger reeds op: de Hollandsche artiest heeft zich
het krachtigst geuit in de schilderkunst. Het publiek en de historici
toonden minder oog te hebben voor de producten der beeldhouwers.
In het buitenland bleven die ongezocht en onbekend. De midden-
loading ...