Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 44
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0052
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
++

doen over een merkwaardig 16e eeuwsch schilderij, alsmede over de
uitgebreide collectie porselein, welke aan het Museum te Groningen
zijn vermaakt.

J. A. F.

Korte Mededeelingen.

Bovenstaande kleine mededeelingen zijn grootendeels aan de
couranten ontleend, daar de correspondeerende leden tot heden weinig
van zich deden merken. De redactie dringt daarom nogmaals ernstig
aan op den steun der correspondeerende leden.

De minister van binnenlandsche zaken heeft door tusschenkomst
van de commissarissen der Koningin aan de gemeentebesturen met na-
druk verzocht, van voorgenomen sloopingen,verbouwingen of herstellingen
van gedenkteekenen van geschiedenis en kunst zoo spoedig mogelijk
kennis te geven. N. R. Crt.

De gemeenteraad van Dresden heeft besloten maatregelen te
nemen tegen het leelijk-maken van de stad door reclames, tegen den
Reklame-Unfug. Overal waar reclames hetzij landelijk schoon van lanen,
parken of omstreken, hetzij architectonisch schoon nadeel doen, zal in naam
van de eischen en wetten der schoonheid gelast worden, de dingen
op te ruimen. Vooral als erkenning dat er, bij het vele, tegenwoordig
verordonneerd om de eischen van gezondheid, zedelijkheid, welvoegelijk-
heid enz., ook van overheidswege gewaakt dient voor de schoonheid,
is dat besluit vermeldenswaard. N. R. Crt.

OUDE MONUMENTEN.

ZUTPHEN.

Aangaande de restauratie der Sint-Walburgskerk valt het volgende
mee te deelen. Het voorfront van het Zuider dwarspand is bijna geheel
gereed op het voegwerk onder de waterlijst na en het herstel der plint-
stukken.

Voor de open ruimte tusschen het collectantenhuisje en de
Zuider zijbeuk is een mooi hek gezet, dat door den heer H. A. Ezerman,
loading ...