Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 115
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0125
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H5

toe te passen dat wijst op een, zoo te zeggen, levend, zich ontwikke-
lend georganiseerd geheel. Maar let wel, het was geen raad welke ik
u gaf toen ik wees op den catalogus van de historische tentoonstelling
van Amsterdam, — ik stelde een vraag. En nu wij beiden het princi-
cipieel verschil tusschen de twee systeemen goed onder de oogen
hebben gezien en, dunkt mij, ook duidelijk geformuleerd hebben, moeten
wij het aan iederen directeur overlaten te beslissen welk systeem op
zijn verzameling toe te passen.

Behoef ik hier nog bij te voegen, dat het mij persoonlijk ten
zeerste zou verheugen het Utrechtsche museum te zien optreden met
al de aanspraken van een naar buiten werkende kracht, onder uwe
uitnemende leiding het practische leven ten goede komend?

Met de meeste hoogachting

Uw d. w.

A. Pit.

Berichten over Nederlandsche Musea.

Rijks Museum van Schilderijen.

De verzameling Schilderijen heeft, wat de plaatsing betreft in
het einde van het vorige en het begin van dit jaar een groote omwen-
teling ondergaan.

Aanleiding daartoe was de ingebruikstelling van het zoogenaamde .
Fragmenten-gebouw dat plaats aanbood om al de schilderijen na 1800
geschilderd op te nemen en bovendien ruimte liet tot plaatsing van
schilderijen uit de oudere scholen belangrijk alleen uit het oogpunt
van kunst- en beschavingsgeschiedenis.

Deze verhuizing moest echter, in verband met eene noodzake-
lijke uitbreiding van localiteit ten behoeve van het Nederlandsch
Museum voor geschiedenis en kunst gepaard gaan met een overbren-
gen van de schilderijen vormende de historische galerij uit de zooge-
naamde admiralenzaal naar de hoofdverdieping van het Rijks Museum.
Aldaar waren nu beschikbaar gekomen de voormalige Waterloo-zaal en
drie zalen daarbij aansluitende t. w. twee waarin de hedendaagsche
kunst tentoongesteld was geweest en die waarin de i8e Eeuwsche
gegroepeerd was om het groote Regentenstuk van Corn. Troost. Deze
laatste werd grootcndeels overgebracht naar het Westelijk Paviljoen.

Er was dus veel ruimte beschikbaar zoodat zich de gelegenheid
aanbood de geheele verzameling eenigszins systematisch te schikken.
loading ...