Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 136
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0146
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
136

Oude Monumenten.

St. Barbara kapel te 's Hertogenbosch.

Worden jaarlijks duizenden guldens aan de prachtige Sint-
Janskerk te harer restauratie ten koste gelegd, andere meer door hun
ouderdom dan door hunne schoonheid merkwaardige gebouwen verdwij-
nen van lieverlede. Zoo is men thans aan 't afbreken van de voormalige
St.-Barbara-kapel, staande aan den hoek der Beurzenstraat en Kemels-
harenhoek; nog maar weinige dagen en de St.-Barbara-kapel is er niet
meer.

Het is zeker dat die kapel reeds dagteekent uit de i4e eeuw:
in 1391 bestond zij reeds. In 1535 ontving Rut van den Heuvel, de
kapelmeester, een beeldje van O. L. Vrouw voor haar en later werd
zij, op verzoek der aalmoezeniers Wilhelm van Liesvelt en Gerard van
Vladerackcn, in den Paaschtijd voor den dienst der militairen afgestaan.

In 1629, bij de inneming der stad doof Prins Frederik Hendrik,
werd de kapel voor de uitoefening van den godsdienst gesloten. In
1689 diende zij als cavaleriestal en in 1787 tot verblijf van krijgsgevan-
genen. Den 20 Aug. 1800 werd de kapel door den bliksem getroffen,
zonder dat zij veel schade leed, en toen niet lang daarna de kapel
particulier eigendom werd, werd haar priesterkoor voor arbeidswoningen
ingericht en diende haar schip tot pakhuis.

Het beeld der H. Barbara, dat in een nis der kapel stond en
nog voor eenige jaren geleden daar te zien was, is later verdwenen,
waarheen schijnt niemand te weten.

(N. v. d. D.).

Wij vernemen hierover nader van Jhr. Mr. F. van Rijckevorsel
te 's Hertogenbosch:

De Kapel was uit een bouwkundig oogpunt niet belangrijk. Zij
was geheel in baksteen gebouwd uit een zeer povere beurs.

De voorkant en een zijkant waren zichtbaar. Aan de laatste
waren drie of vier spitsboogramen, die men dichtgemetseld had. Het
gebouw was met pannen gedekt. Nergens was witte steen aangebracht.
Uit de aanwezigheid van een klein stukje op den hoek aan de straat-
zijde kon men opmaken dat er op die plaats een beeldje had gestaan.

De kapel was particulier eigendom, men was ze reeds aan 't
afbreken vóór dat iemand het wist. Doch al had zij behouden kunnen
blijven, dan zou niemand iets aan de herstelling hebben bijgedragen.
loading ...