Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 98
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0108
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
98

Over Museum-catalogussen.

Den Hcere A. Pit.

Waarde Heer!

Niet onaangenaam meen ik u te zijn, zoo ik de twijfelingen over
het indeelen van den catalogus van een museum van oudheden (passez moi
le mot!) die ik u onlangs mondeling kenbaar maakte, thans nogmaals in het
openbaar aan u voorleg. Waar de leiddraad, dien de catalogus van het
Nederlandsch museum aan de voogden, der kleinere zusjes geven kon,
nog maar altijd blijft ontbreken, kan eene openbare bespreking van het
onderwerp althans eenigszins in dit gemis voorzien. En u zeiven kan
het niet onwelkom zijn, wanneer ik u prikkel tot het uitbrengen van
uw bij uitnemendheid deskundig advies over deze zaak op een oogcnblik,
dat gij zelf allicht overweegt, hoe het best en het spoedigst kan
voorzien worden in de boven door mij aangeduide behoefte, die zich
thans reeds sedert het vierde eener eeuw doet gevoelen.

Zonder langere voorafspraak kom ik dadelijk tot het hart der
questie. Te Utrecht is op het oogenblik in overweging de herdruk van
den museum-catalogus, die in 1878 verschenen is. De verzameling is in dien
tusschentijd aangegroeid van ruim 2000 nummers tot bijna 3200, zoodat
aan een nagenoeg onveranderden herdruk niet te denken zou zijn, ook al
waren niet tallooze verbeteringen en bijvoegselen voor den ouden tekst
ontdekt. Ik zal dus denkelijk eerlang staan voor het vraagstuk, hoe
dezen nieuwen catalogus in te deelen. De oude bevatte de volgende,
in tal van onderafdeelingen verdeelde rubrieken:

I.

Architectuur.

II.

Kerkmeubelen.

III.

Huisraad.

IV.

Het <c.Poppenhuys%.

V.

Schoorsteensteenen en muurtegels.

VI.

Aardewerk.

VII.

Pijpaarden beeldjes.

VIII.

Volksleven.

IX.

Stedelijk bestuur.

X.

Munt, maat, gewicht enz.

XI.

Zegels en zegelstempels.

XII.

Penningen, betrekking hebbend,- op Utrechtsche gebeurtenissen of

op de Utrechtsche munt geslagen.

XIII. Supplement. (Schilderijen en geëncadreerde teekeningen.
voorstellende gezichten te Utrecht en portretten van bekende Utrech-
loading ...