Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 189
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0200
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
189

er op hoe het in bruikleen geven van minder belangrijke werken bij
het museum Boymans reeds toepassing vond.

Ten slotte geeft de heer Mr. J. C, Overvoorde een kort over-
zicht van het belangrijkste wat den bezoekers bij hun tocht door de
stad ter bezichtiging zal geboden worden. Hij behandelt hierbij achter-
eenvolgens de algemeene ontwikkeling van de stad, de belangrijkste
nog vertegenwoordigde bouwwijzen, de musea, de tentoonstelling
van prenten in de korenbeurs en de collectie van den Heer Hidde
Nijland en staat eenigszins uitvoeriger stil bij de Groote of O. L. V.
Kerk en den toestand, waarin deze thans verkeert. Hij wijst hierbij
op de pogingen door de Vereeniging tot instandhouding van oude
gebouwen aangewend om in overleg met H.H. Kerkvoogden tot eene
deskundige restauratie van dit bouwwerk te komen, welke pogingen
tot heden echter nog niet tot een definitief resultaat geleid hebben.

Na eenige mededeelingen van huishoudelijken aard sluit de voor-
zitter de vergadering, na een woord van dank aan de sprekers en aan
allen die tot het welslagen van deze bijeenkomst hebben meegewerkt.

Devreemde gasten bezochten hierna de belangrijkstestadsgedeelten,
de musea en de Groote Kerk en vereenigden zich ten 6 ure aan een
gemeenschappelijken maaltijd in hotel Ponsen, waar menig hartelijk
woord gesproken werd op den bloei van den Bond en tot allen, die
aan het welslagen van dezeu dag hadden medegewerkt. Na afloop van
het diner begaven de deelnemers zich naar de sociëteit Kunstmin, waar
ter eere van de vergadering van den Bond onder meer enkele Oud-
Hollandsche muziekstukken worden ten gehoore gebracht.

De Secretaris,

}. C. Overvoorde.

Tweede Jaarverslag

van den

Nederlanclschen Oudheidkundigen Bond

1899 — 1900.

De terugblik op het afgesloten vereenigingsjaar geeft reden tot
tevredenheid over den toestand en de ontwikkeling van den Bond. De
eerste algemeene vergadering, den 15 Juli te Utrecht gehouden, werd
loading ...