Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 94
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0104
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9+

werd door den heer K. W. P. de Vries, zoodat de catalogus aan nauw-
keurigheid en rangschikking weinig of niets te wenschen over liet.

De kracht van het buitenland heeft zich meer doen gevoelen op
de auctie-AVurfbain, die gedirigeerd werd door de firma Fred. Muller
& Co.; vandaar de van voortreffelijke illustraties zoo ruim voorziene
catalogus. Verzamelaars als Rothschild te Parijs, Vischer Burckhardt
te Basel e. a. hebben hunne Amsterdamsche collegas het vuur vaak
na aan de scheenen gelegd, en de zes zoo fraaie Amstelgezichtjes van
Ruisdael gingen voor f 220.— naar Parijs (een verwonderlijk lage
prijs, stellig veroorzaakt door dat Blootelingh er zulke fraaie prenten
naar gemaakt heeft, wat het gemis minder deed gevoelen) evenals de
twee aquarellen van Schouten van de beide poortjes op den Vijgendam
(f 182.—), de teekening van Abr. Storck, het Bickerseiland, 1681 (f 66.—),
die van J. Storck, de Nieuwe Brug, 1678 (f 120.—) en eenige andere;
terwijl de heer Vischer Burckhardt te Basel o. a. beslag legde op
Doomers teekening van den Dam (f 88.—), van der ülft's kapitale
teekening van hetzelfde plein, bekend door de ets (f 102.—), Rademaker's
Binnen-Amstel (f 70.—), Schellincks' gezicht op het Oude Stadhuis
(f 138.—)j en Cats' gezicht op de Oude Kerk, 1793 (f 68.—).

Te wijzen op de vele voor topografie of uit een oogpunt van
kunst belangrijke nummers, die in het land zijn gebleven, daarvoor ont-
breekt hier de plaatsruimte. Slechts wil ik nog met een voldoening, die
zeker door ieder «Bond«-genoot gedeeld wordt, de namen noemen van
de heeren H. G. Ducrocq, J. G. de Groot Jamin Jr., J. H. H. Leonhardt,
D. C. Meijer Jr., J. L. W. Seyffardt, M. J. Vrèhoff, F. W. Viehoff Jr.,
R. W. P. de Vries, allen te Amsterdam, J. L. Schouten te Delft,
J. W. F. Haverkamp te Hilversum, P. Smidt van Gelder te Velzen en
P. Langerhuizen te Bussum, die allen, door deze verkooping in de ge-
legenheid gesteld, hunne gedeeltelijk reeds belangrijke verzamelingen
uit te breiden, die gelegenheid niet hebben laten voorbijgaan.

Amsterdam. E. W. Moes.

Korte Mededeelingen.

Vereeniging Rejibrandt.

Na de schitterende wijze, waarop de commissie voor deRembrandt-
tentoonstelling eene indrukwekkende Europeesche hulde wist te doen
brrengen aan onzen grootsten schilder, heeft zij bij de vereffening der
zaken opnieuw alle kunstliefhebbers aan zich verplicht door uit de baten
der Rembrandt-tentoonstelling een bedrag van ruim 20.000 gulden te
schenken aan de Vereeniging Rembrandt.
loading ...