Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 197
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0208
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
'197

het in plaats van ieder jaar een klein krediet bijv. eens in de vijf jaar
het vijfvoudig bedrag daarvan beschikbaar had. Spreker hoopt, dat de
Oudheidkundige Bond ook dit punt zal willen overwegen en onder
de aandacht der regeering brengen.

Berichten over Nederlandsche Musea.

Rijks-Museum van schilderijen te Amsterdam.

De verzameling is door aankoop in het bezit gekomen van een
Kortegaard gemerkt F. of P. Jansen, een vrij wel onbekend meester wiens
werk herinnert aan dat van Willem C. Duyster. Dit aardige stukje, van
den heer Kleinberger te Parijs afkomstig, is zeer karakteristiek geschil-
derd. Wegens de onderteekening heeft het al dienst gedaan om ander
niet onderteekend werk te herkennen.

Dan werd verworven een Verkondiging aan de herders door Joachim
Wttewael, een vrij groot stuk aan een soortgelijke compositie van
Abraham Bloemaert herinnerend en kunsthistorisch van belang omdat
het zeker wel hetzelfde schilderij is dat Van Mamier in zijn schilder-
boek als volgt beschrijft: Daer is oock t' Amsterdam tot zijn Cosijn
Lucas, Schilder van Wtrecht, in Apelles, een seer schoon constigh stuck,
in de hooghte los geordineert, uytnemendè in zijn teykeninge en colo-
reringe, en is daer de Herderen in der nacht gheboodschapt worden,
dat welcke ghenoech ghetuyght, wat Joachim in de Const vermach.

Verder werd aan de verzameling toegevoegd het portret eener
dame in een leunstoel gezeten van den vrij wel onbekenden Michicl Nouts,
blijkens eene duidelijke handteekening waaraan nog het jaar 1656 is
toegevoegd. Het is een verdienstelijk stuk schilderwerk, vrij goed van
teekening, mooi en vast van kleur, een staal van gezonde Hollandsche
kunst. *)

Onder de aanwinsten van grootere beteekenis geldt een musicee-
rend gezelschap van Anthonie Palamedesz A° 1633, een zeer goed schilderij,
hoewel destijds wat kras schoongemaakt. Het heeft als pendant van een

1) De famielienaam Nouts komt in Delft voor. De Delvenaar Michiel Servaasz Nouts
werd in 1659 aangesteld tot klokkenist van den stadhuistoren te Amsterdam (Oud-Holland Dl. 16
pag. 181) en in het register der meesters van het schilders- en glazenmakersgild te Delft komt
op het jaar 1627 zekere Servaas Nouts voor (Obreen's archief Dl. I pag. 24.) Voor bijzonder-
heden omtrent den schilder houd ik mij aanbevolen.
loading ...