Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 198
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0209
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
198

bijna gelijksoortig stuk gedurende eenige jaren in het Mauritshuis ge-
hangen waaraan het in bruikleen was afgestaan.

Ook van beteekenis is een schilderij van Willem van de Velde
den Jonge, vertoonende een zeer bizonder staal zijner kunst ten eenen-
male in de verzameling ontbrekend, namelijk een schip in vliegenden
storm met zware onweerslucht en bruisende golven. Een dergelijk schil-
derij in de National Gallery is op verre na niet zoo pakkend en zoo
waar als dit van 's meesters veelzijdig talent getuigende werk. Het werd
van den heer Ch. Sedelmeyer te Parijs aangekocht.
Onder de latere aanwinsten zijn te vermelden:
Een schilderij van Jan Wouwerman, een bonte schimmel staande bij
eene schamele hut. Het stuk is duidelijk en echt J.W. gemerkt en kan wegens
de groote overeenkomst hetwelk het vertoont met werken zijner broeders
Philip en Pieter bezwaarlijk aan iemand anders worden toegeschreven;
de vergelijking met een eveneens J. W. gemerkt schilderij in de verza-
meling Boymans, ook op naam van Jan Wouwerman staande en met
het voluit gemerkte schilderij in het Stedelijk Museum te Haarlem staat
deze attributie niet in den weg.

Een zeer verdienstelijk ióB eeuwsch portret van een 40-jarig
edelman, gejaarmerkt 1554. Het onderschrift in versmaat, in oud fransch
met gouden letter op een plankje geschilderd, geeft aan dat hier
Andries, bastaard van Wassenaer, een der veldoversten van Karei V is
voorgesteld. Voor de echtheid dezer inscriptie valt echter moeielijk in
te staan daar het plankje jonger is dan het paneel van het schilderij terwijl
bij een voorloopig onderzoek gebleken is dat er eenig, hoewel slechts
een gering verschil is tusschen het geboortejaar van den afgebeelden
persoon en dat van Andries. Achter op het paneel komt een oude
lakafdruk voor met het wapen van Wassenaar. Wat er van zij, het por-
tret is een goed specimen van Hollandsche portretkunst uit het midden
der ióe eeuw waarvan zoo weinig tot ons is gekomen. Jammer dat er
plekken in hoofd, baard en handen zijn die getuigen dat het stuk wat
geleden heeft, hoewel het niet is gesleten.

Een Stilleven van Pieter Claesz. gemerkt met het bekende monogram
en het jaar 164(7), zeer gemakkelijk en breed geschilderd in den fijnen
grijzen toon, die, even als de behandeling, sterk aan de school van
Hals herinnert. Het stelt een ontbijt voor: wijnroemer, zoutvat, haring
en broodje.op een tafel gedeeltelijk met een wit laken gedekt waarvan
de eentonigheid door een geelachtig los daarheen geworpen servet
verbroken wordt.

Een Vossejackt van Ludolf de Jongh, voluit gemerkt. Dit schilderij
herinnert eenigszins aan Potter, wiens naam de oorspronkelijke hand-
teekening bedekte. Het is een goed staal zijner kunst, de figuren en
loading ...