Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 3
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Officiëele Mededeelingen.

De Koninklijke goedkeuring op de statuten van den bond is
verkregen bij K. B. van 16 Mei 1899 No. 10. Een afdruk dezer statuten
is met eene uitnoodiging tot toetreding aan alle bekende oudheidkundige
en aanverwante vereenigingen en museumbesturen gezonden. Aan eenige
bekende oudheidkundigen in binnen- en buitenland is verzocht als
correspondeerende leden tot den bond toetetreden. Wij hopen later de
namen van hen, die de benoeming hebben aanvaard, in het bulletin te
vermelden. Wij vestigen de aandacht van de leden op de hun gegeven
bevoegdheid om personen ter benoeming tot correspondeerend lid voor
te dragen; beheerders van musea en anderen, die persoonlijk lid van
den bond kunnen worden, zijn uitgesloten.

De eerste algemeene ledenvergadering zal den 15den Juli te
Utrecht gehouden worden waar de heer Cuypers Jz. de restauratie
van het kasteel Haerzuylen zal inleiden. Door de welwillendheid van
de heeren Cuypers zijn wij in staat de leden na afloop der vergadering
in de gelegenheid te stellen tot een bezoek aan het kasteel Haerzuylen
bij Breukelen onder leiding van den bouwmeester. Na afloop hiervan
zal er voor de bezoekers gelegenheid bestaan tot deelname aan een
gemeenschappelijken maaltijd, welke echter geen officieel karakter zal
dragen. Zij die aan den tocht naar Haerzuylen of aan den gemeen-
schappelijken maaltijd (couvert f 2.50) wenschen deel te nemen, gelieven
hiervan vóór 10 Juli kennis te geven aan Air. S. Muller Fzn. rijksarchi-
varis te Utrecht. De plaats en het uur der bijeenkomst zullen nader
worden bekend gemaakt.

Berichten over Nederlandsche Musea.

Nederlandsch museum voor geschiedenis en kunst.

Het moet opgemerkt worden, dat de winter- en voorjaarsvei-
lingen in »de Brakkegrond« nagenoeg niets merkwaardigs opleverden,
zooals dat trouwens, op weinig uitzonderingen na, in de laatste jaren
steeds het geval was. De verzamelingen welke verkocht werden, zoo
zij al dien naam verdienden, getuigden noch van kennis van zaken
loading ...