Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 226
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0238
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
22Ó

de architectuur in Dordrecht willen bestudeeren, inderdaad onmisbaar.

Blijkbaar met ingenomenheid is eenige malen een gezegde van
Lübke aangehaald, waarin deze beweerd, dat Dordrecht eigenlijk de stad
is, om onzen Nederlandschen Architectuur-stijl te bestudeeren, ik zou die
bewering in zóó ruimen zin, echter niet gaarne willen onderschrijven, wel,
dat in Dordrecht, in meerdere mate dan in eenig andere Nederlandsche stad,
verschillende werkelijk karakteristieke woonhuis-gevel-typen nog, 't zij
in haar geheel, 't zij ten deele, zijn bewaard gebleven; te wenschen is
het daarom, dat het streven der vereeniging, te behouden wat er nog
rest, in ruime mate bij voortduring bijval en steun moge vinden, en
wel 4n die mate, dat zij binnenkort, gelijk in Brugge, aan ieder eigenaar
van een merkwaardigen gevel, mits deze onveranderd blijve, kostelooze
restauratie of instandhouding kan aanbieden.

De uitgave van dit boekje strekt mede tot waardeering en zoo-
doende tot behoud van het interessante dat er nog rest, van daar dan
ook zekerlijk de groote zorg aan de uitgave besteed en de geringe
prijs van f i.—, waarvoor de Vereeniging het verkrijgbaar heeft gesteld.

Die Vereeniging, die blijkbaar over goede werkkrachten en zoo
ik hoop tevens over eene gevulde kas beschikt1), zou nu van lieverlede
al datgene moeten bijeenbrengen, wat noodig is, om een volledig studie-
werk in 't licht te geven over:

«De Bouw-, dc Beeldhouw- en de Schilder-kunst in vroegere
eeuwen te Dordrecht«; met een zoodanig werk tot stand brengen, zou
zij zekerlijk eene tweede, voor de kunstgeschiedenis van ons land,
hoogst nuttige en belangrijke taak hebben verricht.

's Gravenhage, 3 Juli 1900. C. H. Peters.

Verslagen van Vereenigingen.

Gemeente-museum te Utrecht.

Het «Verslag over het voorgevallene in de gemeente-verzamelingen
in 1899* te Utrecht, munt uit zoowel door het aantal als de belangrijk-
heid der aanwinsten. Vooral de topografische atlas werd op een wijze
vermeerderd, als nog in geen vorig jaar is kunnen geschieden, waartoe

1) Uit de bij het bestuur ingewonnen inlichtingen blijkt, dat de gevulde kas tot de
pia vota behoort. Red.
loading ...