Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 38
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0046
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
38

andere houtwerk zijn geheel verveloos, ettelijke van de in lood gevatte
ruitjes zijn gebroken, kortom de waag moet spoedig en goed gerestau-
reerd, of zij zal binnen korten tijd tot de geschiedenis behooren. En
waar onze bond zich o.m. ten doel stelt, mede te werken tot het
behoud van monumenten, daar hoop ik dat ons wakker bestuur al zijn
invloed zal willen aanwenden om de Monnikendamsche waag voor het
nageslacht te bewaren. Zoo heel veel kunnen de kosten der noodza-
kelijke herstellingen niet bedragen. Met een paar duizend gulden zal
waarschijnlijk al heel wat kunnen worden gedaan, maar de gemeente
zal daartoe slechts weinig kunnen bijdragen, wijl zij niet veel heeft
te missen. Hopen wij, dat dit voor de zoo gewenschte herstelling geen
onoverkomelijk bezwaar zij, en dat binnen korten tijd de waag te
Monnikendam zich weder mogen vertoonen als ha hare voltooiing.

De waag te M. vindt men afgebeeld in Oude Hollandsche steden
aan de Zuiderzee van Nieuwenkamp en Veldheer, bl. 8, zoomede in
Noord-Hollandsche oudheden van van Arkel en Weissman 3e stuk,
bl. 65. De laatsten geven daarbij de volgende beschrijving:

De waag is een gebouw van gebakken en gehouwen steen, dat
den stijl van + 1650 vertoont. De Zuidwestelijke gevel is met een
Dorische en Jonische pilasterorde versierd. In de fries van de Dorische
pilasters wordt gelezen:

DE WAECH.

De top is met een fronton gedekt, waaronder het wapen van
Holland, door festoenen omgeven, is aangebracht. Ook de klauwstukken
zijn met dergelijke festoenen versierd.

De Zuidoostelijke gevel, ofschoon langer dan de vorige, is op
dezelfde wijze behandeld. Het wapen in den top is hier echter dat van
Monnikendam. De kozijnen van het gebouw hebben nog hunne oor-
spronkelijke luiken en, ten deele, het oude glas in lood gevat.

Voor den Zuidoostelijken gevel staat eene galerij naar de
Toskaansche orde.

W. J. KERNKAMP.

Tot haar genoegen kan de redactie hieraan toevoegen dat zij
van bevoegde zijde vernomen heeft, dat de burgemeester van Monni-
kendam reeds diligent is in bovengenoemden zin.

Red.
loading ...