Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 1.1899-1900

Page: 191
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1899_1900/0202
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
iyl

het 6e Bulletin is reeds gedeeltelijk gezet en zal kort na de algemeene
vergadering het licht zien.

Voor de uitgave van het Bulletin werd op zeer aannemelijke
voorwaarden eene overeenkomst gesloten met de firma Johannes Müller
te Amsterdam. Het drukken bleef toevertrouwd aan den Heer D. Reidel
te Dordrecht. Het abonnement werd opgesteld per 6 numero's, die de
redactie zich voorstelt zooveel mogelijk om de twee maanden te doen
verschijnen.

Voor de reeds verschenen nummers werd medewerking onder-
vonden van de H.H.: Mr. P. C. J. A. Boeles Jr., Dr. H. J. de Dompierre
de Chaufepié, Mr. J. A. Feith, Jhr. Mr. C. H. C. Flugi van Aspremont,
P. Haverkorn van Rijsewijk, L. C. Hezemans, J. A. HeufF Azn., Dr. C.
Hofstede de Groot, Mr. J. G. Ch. Joosting, W. .J. Kernkamp, E. W.
Moes, Mr. S. Muller Fzn, Mr. j. C. Overvoorde, A. Pit, Jhr. B. W.
F. van Riemsdijk, Jhr. Mr. F. J. J. M. van Rijckevorsel, Prof. Jhr. Dr.
J. Six, Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers en M. G. Wildeman, terwijl de
redactie van verschillende zijden inlichtingen ontving, waarvan een
dankbaar gebruik werd gemaakt. Het bestuur en de commissie van
redactie betuigen gaarne hunnen dank aan alle medewerkers voor den
zeer gewaardeerden steun. Onze bijzonderen dank aan den heer P.
Haverkorn van Rijsewijk, die de redactie verraste met zijn zeer gewaar-
deerd aanbod om eene serie niet gepubliceerde reproducties van oude
beeldhouwwerken voor het Bulletin beschikbaar te stellen. Reeds werden
hiervan eenige platen met korte beschrijving geplaatst, terwijl nog een
twaalftal ter beschikking staat van de redactie. Later werd door Z.Edl.
nog een aantal photographieën voor reproductie beschikbaar gesteld.

Tegenover de medewerking van velen ondervonden, mag het
bestuur echter niet nalaten de correspondeerende leden met nadruk te
wijzen op de door de aanvaarding van hunne benoeming op zich
genomen verplichting om het bestuur en de redactie op de hoogte
te houden van belangrijke voorvallen op oudheidkundig gebied in
hunne omgeving. Wanneer wij het aantal belangrijke plaatsen nagaan,
waar correspondeerende leden gevestigd zijn, doch van waar aan het
bestuur geen berichten gewerden, of van waar de redactie zich zelfs'
genoodzaakt zag de berichten uit lokale bladen over te nemen, dan
betreurt het bestuur het, dat het Bulletin niet door de medewerking
der correspondenten nog beter in staat is gesteld om te voldoen aan
de door de redactie hiervan gekoesterde verwachting.

Van de verslagen van musea en oudheidkundige vereenigingen
werd, voor zooverre zij bij de redactie werden ingezonden, een kort
overzicht gegeven. Dit en de korte berichten aan het slot van het
Bulletin geven aan de lezers het gemak, dat zij hier het belangrijkste
gebeurtenissen op oudheidkundig gebied althans kort vermeld vinden.
loading ...