Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 152
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
s mierne naznačenou orientáciou celej budovy
i jednotlivých miestností na hlbkovú os, zvýraz-
něnou na zadnej fasádě plytkými rizalitmi,
rozšířením a zdůrazněním hlavnej fasády, nepra-
vou nárožnou bosážou, ako aj zoskupením otvorov
na prednej a zadnej fasádě do středu a do křídel
(združené okná na poschodí) reaguje senecký
kaštiel' na taliansky vývoj prvej polovice 16. stord
Na západnom Slovensku možno tento vývojový
stupeň v podobě, v akej ho nachádzame v Senci,
očakávaf s oneskorením přibližné o niekolko
desaťročí.
V pódorysnom riešení badat převahu východnej
časti budovy, prejavujúcu sa i navonok zdůraz-
nením východného křídla hlavnej fasády arkierom.
Vzdialenost predlženej osi symetrie portálu od
západného nárožia i od vertikálnej linie, v ktorej
sa arkier napája na plochu priečelia, je rovnaká,
takže pódorysná převaha východnej časti je iba
dósledkom existencie arkierad
Válcovitý, po celej výške budovy prebiehajúci
nárožný arkier je stredoeurópsky renesančný
výtvarný prvok, převzatý z fortihkačnej archi-
tektury. Vyskytuje sa najma v rakúskom Po-
dunajská a v blízkej časti západného Slovenska
(Bratislava, Pezinok)d Hoci žiaden z týchto
arkierov u nás nie je presne datovaný, ich výskyt


Kaštiel' v Senci — náčrt pódorysu poschodia

na západnom Slovensku koncom 16. stor. je
pravděpodobný. Válcovité nárožně arkiere na-
chádzame spravidla v mestskej architektuře, kde
zdórazňujú nárožia domov zasadených do uličnej
čiary, obvykle teda jediný roh domu. Senecký
kaštiel' však stával asi osamotene. Natíska sa tu
otázka, či snáď kaštiel' nie je předčasné, v zreduko-
vanej podobě dokončenou stavbou, pri ktorej
stavitel povodně zamýšlal rovnaký arkier i na
opačnom nároží priečelia, dodatočne ho však
vypustil a celu západnú stranu zúžild Pri do-
myšlení pódorysu v tomto zmysle dostali by sme
prevažne šířkové rozloženú, podlá strednej osi
symetrická stavbu so zdórazneným stredom a křid-
lami hlavnej fasády, teda půdorysné riešenie,
blízké například kaštielu vo Fričovciach (1623 —
—1630)8 alebo v Diviakoch (krátko po 1630),^
fasádou, nárožnými arkiermi připomínájúcou dom
v Bratislavě na Žižkovej ulici (tzv. Pramerova
kúria, 1620?)d° Bolo by potom třeba stavbu
posunúť až do 17. stor.
Zdóraznenie osi symetrie fasády združeným
oknom nad portálom nachádzame na susednej
Moravě až v poslednej štvrtine 16. stor V a je málo
pravděpodobné, že by sa na Slovensku vyskytovalo
už prv.
Oblúčikovitý typ atiky, vyskytujúci sa na


Kaštiel' v Senci — náčrt pódorysu prízemia

152
loading ...