Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Seite: 66
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0262
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
tvarnú školu: velmi ťažko sa dá udržat rovnováha
medzi spoločenskovednými a tvořivými (vědomě
sa tu vyhýbám slovu ,,uměleckými") disciplínami.
Duchovná potencia učitela výtvarných predmetov
musí byť velmi vysoká, aby dokázala vyrovnat sa
vedcom zo spoločenských vied. Ak nie sú žiaci
zvlášť zřeli, začne bujnieť diletantizmus. V Chicagu
a zdá sa, že aj v Ulme sa program postupné zredu-
koval na vlastnú úlohu, na odborná přípravu
výtvarníkov. To bolo správné a polutovaniahodné
súčasne. Nemyslím, že by chyba bola v začiatku,
v koncepcii programu, ale v tom, že základ nebol
ešte dosť široký. Škola tvorcov, ktorá zodpovedá
dnešným nárokom na předpokládané vědomosti
o člověku, o jeho životných podmienkach a oča-
kávaniach, može byť iba odvětvím všeobecnej
vysokej školy, už či zaradená sem ako fakulta,
alebo — ešte lepšie — volné priradená. Učenie
Bauhausu s jeho uměleckými obsahmi a vzájora-
nými spojeniami muselo by tvořit základ. Nad
tým by mala byť umiestnená středná vzdelávacia
vrstva — ak tak možem povedať, ktorá by slú-
žila na přípravu pre speciálně otázky tvorby
a vytvořila by duchovedný rámec. Táto fáza by
mala zoznámiť s najnovšími pracovnotec-hnickými
prostriedkami — až ku computeru — a skončila
by sa exámenom. Až po tejto intenzívněj základnéj
výchove mala by sa začat špeciálna výchova, ktorá
by mala umožnit zase subtílnejšie nadstavbové
školenie. Príkladom pre takýto, špeciálnymi otáz-
kami sa zaoberajúci institut je podlá mójho ná-
zoru ústav Konráda Wachsmanna, žiaka Poel-
zigovho a bývalého spolupracovníka Gropiovho,
ktorý — mimochodom s mimoriadne obmedzený-
mi prostriedkami — vykonává na univerzitě
v Južnej Kalifornii spolu s asi desiatimi graduova-
nými študentmi stavebný výskům a stavebné
konštrukcie. V úzkej oblasti možu tu nadprie-
merné sily uskutočňovať skutočne perspektivný

výskům a vykonat celkom konkrétnu prácu,
ktorá može ďalej podnětně pósobit v širokom
rámci. Aj v iných umělecky tvořivých odborných
disciplínách by mali byť možné instituty podobné
ústavu Konráda Wachsmanna. Musím ale zo-
pakovat, že len úzké spojenie s univerzitou alebo
technickou vysokou školou zaručuje potřebné
premisy pre takéto odborné ústavy.
Skúmat a porovnávat pracovně výsledky róz-
nych učilišť a ústavov, ktoré sú činné v zmysle
ďalšieho vývoj a Bauhausu, bude v budúcnosti
jedna z hlavných úloh archívu Bauhausu v Darm-
stadte, ktorý stojí v súčasnosti, pravda, ešte
příliš v začiatkoch svojho vlastného budovania.
Ustav bude kriticky skúmat na róznych miestach
rozvité výchovné metody, aby — snáď — dospěl
k novým názorom a sám mohol dat konštruktívne
návrhy. Otázku tvořivého pracovného kolektivu
v škole, v umeleckej skupině a v priemyselnom
výrobnom kolektive bude třeba analyzovat v sú-
vislostiach, doležitých pre naše hladiská. Základ-
ným předpokladům výskumu sú historické skú-
mania. Pri spínaní tejto úlohy — alebo presnejšie
povedané tohto komplexu úloh — bude archív
Bauhausu odkázaný na úzku, chápajúcu spolu-
prácu so všetkými, v problematike a v umelecko-
pedagogických cieloch příbuznými inštitútmi. Len
tak, dúfam, dospejeme k syntéze. Budúcnost je
naším cielom. Nechceme, podobné ako kedysi
Bauhaus, žiaden dogmatizmus, ale nezaujatá ocho-
tu revidovat naše názory, spoznávat a přijímat
nové myšlienky. Najvyššia zásada Bauhausu,
že tvořivého člověka a vóbec intelektuála viaže
zvláštna sociálna zodpovědnost, zdá sa nám byť
na to naj lepším predpokladom. Domnievam sa, že
ti, ktorých sa to týká, dnes sa váčšinou v podstat-
nom zhodujú. Je to preto, lebo v úlohe, ktorá je
celkom jednoducho úlohou humanity, služby člo-
věku, máme všetci nepochybné rovnaký ciel.

66
loading ...