Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 69
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0265
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Begriffspaare, die den Beitrag des Bauhauses charakterisieren:
Kunst und Industrie,
Kunst und Technik,
geistige und physische Arbeit,
Denken und Tun.
,,Begraben sind die, die nur reden und sich nicht zu Taten entschliessen" lautete vor kurzem eine Maueranschrift
an der Sorbone. Im Bauhaus tat die Jugend das, was sie hörte, worüber gesprochen und gedacht wurde. Das
Streben zur Synthese dieser scheinbar gegensetzlichen Begriffe, war wahrscheinlich einer der Hauptgründe des
Erfolges der Bauhausidee und auch die des Funktionalismus, wenn er in guten und klugen Händen war.
Aktuell und wertvoll sind die Bauhausideen, wenn wir ihre Entwicklung als einen Bereicherungs-, Verände-
rungsprozess verstehen, wenn wir im Stande sind, diesen Prozess im Heglischen Sinne des Wortes im ,,aufheben'*
zu sehen, also im Erhalten, im Auf-Heben, in der Veränderung und Ueberwindung zugleich.
Wir wünschen uns alle, dass dieses Treffen ein Schritt zum tieferen Verständniss des Problems wäre und
zugleich ein Schritt zum Anknüpfen an die europäische Kultur, zu der wir gehören.

František Reichenthal
Poznámky o vývine SUR v rokoch 1928—1938

Tento príspevok nernóže mat ani umelecko-histo-
rickú, ani vedeckú ašpiráciu, a to z niekolkých
dôvodov. Keď som začal vyučovat na Škole umě-
leckých remesiel, škola mala už za sebou pátročnú
činnost; roku 1939 som bol spolu s dalšími pro-
fesormi pozbavený funkcie. Počas druhej světověj
vojny som bol mimo územia Slovenska, preto
móžem k problému ŠUR prispiet iba niekoikými
osobnými poznámkami.
Najživšie si spomínam na riaditeía ŠUR Josefa
Vydru. Bol to podl'a mójho názoru výnimočne
nadaný pedagog a organizátor. Mal dobrý po-
střeh pri objavovaní umelecko-pedagogických ta-
lentov. Osobné — ako som to už naznačil — som
nemal nijaký podiel na zakladaní školy, lebo som
nastúpil už po jej pátročnom jestvovaní. ŠUR
mala vtedy pat oddělení, výlučné s večerným vyučo-
váním.
Prvotným zámerom bolo vytvořit inštitúciu,
ktorá by umožňovala získávat nadaných učňov
z Učňovskej školy a rozvíjat ich talent. Preto mala
ŠUR rovnaké oddelenia ako paralelné odbory
Učňovskej školy. Aj aranžérské oddelenie, ktoré
som založil, odpovedalo tejto myšlienke. No riadi-
tel' Vydra mal o škole od začiatku inú představu.
Mal na mysli akúsi podobu Bauhausu na Sloven-
sku s medzinárodným dosahom, ktorý by navště-
vovali nielen domácí žiaci, ale neskoršie aj žiaci
z cclej Európy. Vydrova myšlienka mala v tomto

období reálnu nádej na uskutočnenie, keďže Hitler
už Bauhaus fyzicky zničil, ako aj moderné ume-
nie v Nemecku vóbec.
Na čele jednotlivých oddělení ŠUR stáli schopní
ludia. Podnes neviem, prečo sa Vydra uchádzal
právě o moju osobu, keď chcel založit nové aran-
žérské oddelenie. Myslím (ak sa ešte dobré pamä-
tám), že pri příležitosti otvorenia jednej výstavy
v Umeleckej besede sa ma spýtal, či by som bol
ochotný založit nové aranžérské oddelenie na
ŠUR. V živote som videi výklad len z ulice, aj to
len vtedy, ak som chcel niečo kupit. Vydra ma
presviedčal, že je niečo v mojej maliarskej tvorbě,
z čoho sa dá usudzovat, že by som bol schopný
riešit danú úlohu. Dostal som stipendium na návště-
vu špeciálnej školy ,,Reiman Schule" v Ber-
líne.
Od začiatku mójho pósobenia na škole som sa
sústredil na vytvorenie akejsi teorie, ktorá mala
slúžit za základ nového oddelenia. Vedel som, že
budem mať pomocníka, profesionálneho aranžéra,
a preto vlastné aranžovanie nebude najdóležitej-
šou náplňou mojej činnosti v oddělení. Berlínská
škola nebola teda vzorom oddelenia na ŠUR, lebo
tam učili žiakov praktickému aranžovaniu tovaru
vo výklade, bez ohladu na výtvarnú stránku prob-
lému.
Z Berlína som sa dostal do Paríža, kde som
študoval prácu v aranžérských dielňach velkých

69
loading ...