Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 3.1969

Page: 148
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1969/0344
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
In dieser Situation wandelt sich der ursprüngliche Begriff des Avantgardismus. Er wird selbst zum Akademismus
und ahmt nur noch die Bewegung vor dem zweiten Weltkrieg nach, z. B. der Neodadaismus den Dadaismus, das
New-Bauhaus von Chicago das Bauhaus.
Natürlich kann die Kunst auch heute ihre wesentliche Funktion erfüllen. Doch der Autor bezweifelt, ob man
heute noch von künstlerischen Avantgarden reden kann und ob sich mit der Zeit selbst der Begriff der
,,künstlerischen Avantgarde" soweit gewandelt hat, dass man seine Selbstvernichtung feststellen kann.

Zita Kostrová
SUR a Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

Dovolte mi, prosím, krátku faktická poznámku.
Po vypočutí doterajších príspevkov nedá mi nespo-
menút jednu váznu a dóležitú okolnost. Žial', bude
to iba stručné, pretože o tejto konferencii som sa
dozvěděla iba krátko před jej začatím, nemám
teda príspevok dokladné připravený. A okrem
toho som sa domnievala, že bude úzko zameraná
na vztahy ŠURky a Bauhausu. Ako vsak vidím,
příspěvky zachytávajú situáciu aj širšíe, potom
je potřebné připomenut, že myšlienky Bauhausu
májá v Bratislavě aj druhá vlnu. Objaví sa už
krátko po druhej světověj vojně. Roku 1949 vzniká
prvá vysoká škola výtvarná na Slovensku. Jej
zakladatelia už pri jej pomenovaní májá na mysli
školu nového typu. Nevolá sa preto Akadémia,
ale Vysoká škola výtvarných umění. Mala vo svo-
jom programe zlúčit dva typy dovtedajších vý-
tvarných škol u nás — Akadémiu a Umělecká
priemysfovku. Tak ako to kedysi urobil Gropius
na Bauhause. Prvý rektor VŠVU Ján Mudroch,
osobný priatel a ctitel' prof. Vydru působí roku
1938 na SUR — vyučoval tam kreslenie a akt pre
učňov róznych remesiel. Nemal však příležitost
uplatnit dokladné predchádzajúce myšlienky. Si-
tuácia bola mimoriadne nepriaznivá myšlienkam
moderného umenia a tým i modernej výuky.
Mudroch je roku 1951 zbavený rektorstva. Od roku
1954 prickádza však do Bratislavy na pozvanie
vtedajšieho rektora VŠVU prof. Jána Želibského
— prof. dr. Vojtěch Volavka. Jeho desatročné
působenie má, domnievam sa, mimoriadny vý-
znam pre táto školu. Prof. Volavka prichádza
do Bratislavy s velkými nádejami a plánrni na vy-
budovanie novej modernej výtvarnej školy, pre
ktorú (ako to často zdůrazňoval) sú tu lepšie

podmienky ako v Prahe. V Prahe vytvoreniu
modernej školy bránila dlhá tradícia UMPRUM
a AVU — ako oddělených samostatných škol.
Preto teda mal taký velký záujem o Bratislavu.
Na VŠVU dochádza k budovaniu nových oddělení.
Okrem tradičných sochárskych a maliarskych,
otvára sa oddelenie architektúry (interiér i exte-
riér), oddelenie užitej grafiky, oddelenie monu-
mentálnej malby a v poslednom čase oddelenie
kovu, dřeva a priemyselného tvarovania. Prof.
Volavka vychádzal vědomě z myšlienok německého
Bauhausu, či už v koncepcii alebo v jednotlivých
otázkách. Tak predovšetkým mala to byť archi-
tektúra ako východisko, s ktorou mali ostatné
oddelenia úzko spolupracovat. Potom to málo byť
vybudovanie a vybavenie remeselných dielní
(ešte dodnes nie sú primerane zariadené). Prof.
Volavka velmi naliehavo zdorazňoval potřeby
vzájomnej spolupráce a koordinácie všetkých
zložiek výtvarného diela a sám ako umělecký
historik a teoretik umenia věnoval vela energie
na koordinovanie teoretických disciplín. Okrem
dějin umenia, estetiky a technologie rozšiřuje sa
teoretické vzdelanie študenta na VŠVU o psycho-
lógiu a metodiku výtvarnej výchovy. Teoretické
disciplíny združuje do Katedry teoretických pred-
metov, ktorú sám založil a niekolko rokov viedol.
Důležitou zložkou vyučovacieho procesu bolo
vedenie študenta k pravidelnému a systematické-
mu štúdiu. 8 tým sú viselo budovanie knižnice,
ktorú iste všetci dobré poznáte. V krátkom čase
stala sa jednou z najlepších svojho druhu u nás.
Prirodzene, že jej fondy starej literatúry sú ob-
medzované nedostatkům starších knih na knižnom
trhu, ale zato dostává sa do nej najnovšia moderná

148
loading ...