Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 33
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0071
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

PETER HANSENS MINDEUDSTILLING

KRITISKE BETRAGTNINGER

OG PERSONLIGE INDTRYK

PETER HANSENS Mindeudstilling — en virkelig
Begivenhed i dansk Kunstliv — fortsætter paa en
særdeles værdig Maade den Række af omfattende
retrospektive Kunstudstillinger, der er blevet af-
holdt i Kjøbenhavn i Løbet af de sidste Aar. Denne Ud-
stilling frembyder for en uhildet Kritiker en udmærket Lej-
lighed til igen at overbevise sig om Landets høje kunst-
neriske Kultur, som man desværre kender altfor lidt til
udenfor Danmarks Grænser.
Det kan nemlig ikke skjules, at der raader et umiskende-
ligt og saare beklageligt Misforhold mellem Danmarks
Ydelser paa Malerkunstens Omraade og den ikke-skandi-
naviske Verdens Kendskab — eller snarere Ukendskab ■—
til de faktiske Forhold. Selv om Skylden herfor vel nok i
første Række ligger hos Udlandet, maa man ikke overse,
at den foreliggende Situation tillige i høj Grad betinges
af en overdreven Tilbageholdenhed fra dansk Side. Hel-
digvis har man i de sidste Aar gjort energiske Forsøg paa
at opgive denne »indadvendte« Kunstpolitik, idet man til-

syneladende ogsaa paa autoritative Steder er kommen til
den Overbevisning, at »den danske Kunst vilde kunne gaa
i en ærlig og ærefuld Kamp om en Førsteplads i det mo-
derne Europa« (Prof. Vilh. Wanscher i »Politiken«s Kro-
nik af 21. December 1928).
Peter Hansens Mindeudstilling er i høj Grad egnet til
at bekræfte Rigtigheden af denne stolte Udtalelse, især
med Henblik paa den naturalistiske Retning indenfor den
nyere danske Malerkunst. Peter Hansens saa meget omtalte
Naturalisme er nemlig langtfra selve det kunstneriske
Maal, han stræber efter, men kun den urokkelige Grund-
vold, han trygt bygger paa for uforstyrret at kunne hæve
sin Kunst op i højere Regioner. Hans kunstneriske Styr-
ke ligger netop i, at han aldrig fortaber sig i en minutiøs
Skildring af ligegyldige Enkeltheder, men altid tager Sigte
paa den kunstneriske Udformning.
Man er nutildags altfor tilbøjelig til a priori at værd-
sætte en Kunstners Formaaen efter dennes Evne til at
magte artistiske Abstraktioner eller rent formale Proble-

33
loading ...