Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 74
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0136
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
VILHELM WANCHERS BOO OM ROSENBORG 1606-36
(P. HAASE & SØN’s FORLAG)

DEN af Carlsbergfondet autoriserede danske Viden-
skab kan ikke klage. Det ene digre Værk efter det
andet sendes ud paa Bogmarkedet i et Udstyr, der maa
faa enhver ikke-læsende Bibliofil til at føle sig ledet i svæ-
re Fristelser. Bog-
læserne, de faa, der
virkelig beskæftiger
sig med denne Art
af Litteratur, tager
derimod de under-
støttede Publikatio-
ner med større Ro,
idet de ikke lader
sig blænde af Sy-
net, men søger Ind-
holdet. Ak, hvor
mange Gange ikke
med det Resultat, at
man spørger sig
selv, hvad Mening
der er i at ofre sto-
re Summer paa Ud-
givelsen af disse
Værker, der højest
fortjener en saare
beskeden Iklædning
og undertiden al-
drig burde have
været udgivet. Man
begynder at ane, at
ligervis som vore
Parker skal belem-
res med græske An-
tikviteter, der staar
til Bøg og Lind som
Stærekassen til Det
kongelige Teater,
skal vor videnska-
belige Litteratur be-
lemres med haand-
gjort van Gelder
Zonen og typogra-
fiske Snedigheder.
Penge ødsles bort
til de faa udvalgte,
mens der rundt om
ligger meget værdi-
fulde og almen interessante Værker, som ikke kan naa
frem til Udgivelse i selv det jævnest mulige Udstyr, fordi
deres Forfattere ikke hører til de autoriserede Carlsbergere.
Tanker som disse trænger sig uvilkaarligt i Forgrunden,
naar man ser Vilhelm Wanschers Bog om Rosenborgs Hi-
storie 1606—1634; ja, saa stærkt melder Kritiken sig, at
man et Øjeblik er ved at glemme den uvurderlige Betyd-
ning, Carlsbergfondet har haft og stadig har for dansk
Videnskab. De vilde Skud er jo ofte nok saa iøjnefaldende

som de ægte; og som Bog betragtet er Wanschers Publi-
kation netop et vildt Skud; idet man her faar en middelstor
Afhandling, der burde være indgaaet i »Historiske Medde-
lelser om København« eller i »Architekten«, spændt ud paa
140 store, fornem-
me Bogsider, et Ar-
bejde, der maa have
kostet en hel Del
Anstrengelse, og
hvis Resultat da og-
saa er blevet no-
get anstrengt, idet
Wanscher til sin
iøvrigt interessante
Afhandling, der fyl-
der 60 Sider, ikke
blot føjer en Gengi-
velse af de af ham
opdagede ny Kilde-
steder, men et om-
fangsrigt Optryk
ogsaa af de Ting,
som allerede F. R.
Friis gengav i sit
»Bidrag til Rosen-
borg Slots og Ha-
ves Historie«, og
som desuden vil
være alle, der inter-
esserer sig for Ro-
senborgs Historie,
kendt fra dets An-
vendelse i Bering
Liisbergs Bog »Ro-
senborg og Lysthu-
sene i Kongens Ha-
ve«, ja, saa vidt
gaar Wancher i si-
ne Bestræbelser for
at faa en Bog ud af
sin lille Afhandling,
at han ikke undser
sig for at benytte
flere Sider til igen
at servere et Par
udmærket godt
kendte »samtidige
Skildringer«, nemlig de Beretninger, der er skrevet af Prins
Christian af Anholt 1623 og af Charles Ogier 1634, kendt
fra saa populære Værker som Carl Bruuns »Kjøbenhavn«
og »Memoirer og Breve«, og forøvrigt begge gengivet af
Friis.
Efter denne Kritik af Udenværkerne: Bogens upaakræ-
vet fornemme Udstyr og elefantiasiske Volumen, skal der
straks følge en uforbeholden Anerkendelse af det Arbejde,
der har fremkaldt og er nedlagt i Wanchers Afhandling,


Forstørret Udsnit af Johannes von W icks Prospekt af Kjøbenhavn, stukket af ] an D i r e ch s e n
1611 (Originalen i Nationalmuseets Antiquarisk-iopografiske Archiv).

74
loading ...