Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 64
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0114
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
DET TYSKE AUKTIONSMARKED I FORAARET 1930

HAANDTEGNINGER OG KOBBERSTIK
HOS BOERNER.
Som tidligere meddelt afholdes hos Boer-
ner i Leipzig en stor Auktion i Dagene 6.—
10. Maj over Kobberstik fra russiske Mu-
seer samt Haandtegninger fra den bekendte
Vieweg-Braunschweigske Samling. I sidst-
nævnte er særlig de italienske Skoler glim-
rende repræsenteret, ligesom den omfatter
en Samling kostbare gamle Miniaturer.
Vi henviser iøvrigt til vor Omtale i for-
rige Nr. samt Annoncen paa 3die Omslags-
side.
DR. ALBERT FIGDORS SAMLINGER
WIEN — ARTARIA & CO., WIEN —
POUL CASSIRER, BERLIN.
I Dagene fra den 11.—13.. Juni finder i
Schwarzenberg Kasinos Festsal i Wien en
Auktion Sted, der vil kalde Samlere fra he-
le Verden til Østrig.
Det er den overalt kendte Samler Dr. Al-
bert Figdors, udenfor Museerne vistnok
ganske enestaaende Samlinger af middel-
alderlig og Renaissance Kunst og Kunstin-
dustri, indenfor saa at sige alle Omraader.
Malerier, Skulpturer, Silkestoffer, Gobeliner
Persertæpper, Bronoer, Elfenbensarbejder,
Majolika, Keramik, Stentøj, Guld- og
Emaillesmykker, Kobber, Messing og Tin-
effekter, Møbler etc etc.
Det er en fuldstændig Kunsthistorie over
den rigeste og frugtbareste Tid, der oprul-
les ved at gennemblade det store Katalogs
Pragtværk i to Bind, som Auktionshusene
Artaria i Wien og Cassirer i Berlin i For-
ening har udsendt og som indledes med et
Billede af den gamle Samler og en oriente-
rende Oversigt af Otto von Falke.
*
MALERIER XV—XVIII AARHUNDREDE
HOS WERTHEIM.
To tyske og en svensk Privatsamling

sælges hos Wertheim i Berlin den 30. April.
Der er repræsenteret Billeder fra baade
den nederlandske, tyske, engelske, franske
og italienske Skole og omfatter Værker
af Rubens, van Dyck, Jan Sten, Salomon
van Ruisdael m. fl.
ANTIK OG ØSTASIATISK KUNST HOS
MATH. LEMPERTZ, KOLN.
Fra forskellige Kolner og Miinchener Pri-
vatsamlinger sælges i Dagene fra 30. April
til den 3. Maj op imod 1500 Nr., dels
af romerske Antikviteter fra forskellige Ud-
gravninger, gamle tyske Møbler og Porcel-
læn samt en betydelig Samling østasiatisk
Kunst og ægte persiske Tæpper. Navnlig
den sidste Del rummer mange Stykker i
Porcellæn og Bronce af betydelig Sjælden-
denhed og Skønhed.
MALERIER: NYERE KUNST.
Nogle Privatsamlinger, fortrinsvis om-
fattende Arbejder af nyere tyske Malere af
Miinchener og Diisseldorffer Skolerne,
kommer til Auktion den 20. Maj hos Math.
Lempertz i Koln.
Samlingerne omfatter ogsaa enkelte, men
lidet betydende Arbejder af Claude Monet,
Camille Pissaro, Aguste Renoir m. fl. fran-
ske Kunstnere samt en større Repræsenta-
tion for den norskfødte, men tysk aklima-
tiserede Georg Anton Rasmussen (født
1842 i Stavanger).
¥
AUTOGRAFER HOS LIEPMANNSSOHN,
BERLIN.
En Samling Autografer, hvis Tyngde-
punkt er Musikernes, men forøvrigt omfat-
ter baade Kunstnere, Digtere, Videnskabs-

mænd og Statsmænd kommer den 20.—21.
Maj under Hammeren hos Liepmannssohn
i Berlin.
Det kostbareste Nr. er Chopins eget fuld-
stændige Manuskript til den berømte G-
moll Ballade (Opus 23) der udkom i Juni
1836. Det er vurderet til 12,000 Mark.
Et formentlig utrykt Musikmanuskript:
Ved Tilbagekomsten, for Kor og Orkester
af Niels W. Gade er vurderet til 100 Kr.,
og et Par Breve fra samme Komponist til
henholdsvis 12—18 Kr. Saa noteres Griegs
Breve højere, de er ansat fra 36—45 Kr.
Stykket, mens vi med Emil og Joh. Hart-
mann kommer helt ned til Priser paa 5
Mrk. og der omkring, Jenny Lind tre Bre-
ve 36—60 Mrk. og Halfdan Kjerulf fra
8—24 Mrk.
Et Albumsblad fra H. C. Andersen til
Baronesse Alexandrine Dø.pfner med Over-
skriften: »Auch ein Stiick Asthetik« Mon-
treux 28. August 1862 og med følgende
Linier ligeledes paa tysk:
Die Vernunft in der Vernunft ist das
Wahre.
Die Vernunft in dem Willen ist das Gute.
Die Vernunft in der Phantasie ist das
Schbne.
er vurderet til 100 Mrk.
Et Brev fra Jens Baggesen (15 Mrk.).
Herman Bang (6 Mrk.'). Bjørnstjerne Bjørn-
son (15 Mrk.). Georg Brandes (10 Mrk.).
Holger Drachmann (12 Mrk.). Ingen af
disse Breve synes at have anden Interesse
end lige Autografen, hvorimod et Brev fra
Knut Hamsun til en Dame udtaler sig om
Digterens Forhold til Dagbladet og Bjørn-
son, og formodentlig derfor er vurderet til
25 Mrk. En Billet fra Ibsen (12 Mrk.) og
fra Adam Oehlenschlager (18 Mrk.), og
endelig som sidste Nr. af særlig Interesse
for skandinaviske Samlere et Brev fra Aug.
Strindberg (15 Mrk.).

UDSTILLING AF AMERIKANSK KUNST I KJØBENHAVN

EN interessant og lærerig Udstilling. Ikke mindst i disse
Dage, hvor man fra alle Sider arbejder hen mod en fæl-
les international Forstaaelse med Udelukkelse eller Op-
klaring af tidligere Misforstaaelser og Vrangforestillinger.
De fleste af os er jo opvokset med Dickens Syn paa Nord-
amerika og Harriet Beecher-Stowes’ paa Sydstaterne. Og mens de
færreste kender noget til amerikansk Kunst ud over fantastiske
Dollar eller Pund Noteringer paa de store Verdensauktioner, har
vi til al Overmaal været hjertegrebne af Onkel Toms Hytte med
en deraf flydende harmfyldt Indignation over saavel Nord’s som
Syd’s Syn paa og Behandling af Negrene.
Vi kan stadig ikke rigtig forsone os med at hænge en Neger op
ved Fødderne, hælde ham over med Petroleum og brænde ham
af, men denne Udstilling har i hvert Fald aabnet Øjnene for, at
man alligevel aldrig skal gaa i Rette med Forhold, man savner
reelle Forudsætninger til at bedømme.
Man forstaar nemlig nu, at den af Handel og Industri, af Op-
findersnilde og Bygningsteknik grandiose Nation med den dybe-
ste Beskæmmelse maa have set sit Følelsesliv, hvis skønneste
Blomst, Kunsten, som bekendt siges at være, inficeret med et

Element, der giver sig Udslag i primitiv Efterligningstrang og
højst usikker Smag, forlenende selv det mest ophøjede med et Skær
af Latterlighed. Saa at sige transskripere Beethovens: Eroica til:
My old Kentucky home.
Og det tilsigtede Indtryk er klogt poienteret ved at medtage
nogle Billeder fra Begyndelsen af det 19ende Aarhundrede og tid-
ligere endnu, altsaa længe før Slaveriets Ophævelse, og som (f.
Eks.: Benjamin West’s Portræt) meget vel kunde hænge i et eu-
ropæisk Galleri fra samme Tid uden at gøre direkte Skade.
Men ganske for sig og formodentlig kun kommen med ved
en Fejltagelse (da det synes fuldstændig i Strid med Udstillingens
Idé) er et lille Billede af W'histler, en virkelig kultiveret Farve-
studie, et Brystbillede af en ung Pige; — til Gengæld er det alde-
les utvivlsomt indrammet af en Neger.
Den tankevækkende Udstilling, der altsaa kan anbefales alle
andre end udtalte Abolitionister, er økonomisk garanteret af Ny
Carlsbergfondet og anbragt i de til Glyptotekets store Antiksal stø-
dende Rum. For den gode Hensigt indestaar bl. a. Direktør Helge
Jacobsen, Gustav Falck og Undervisningsminister F. J. Borgbjerg.
Samleren.

64
loading ...