Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 63
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0113
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Helen Sch o u : Præmietyr.
(Bronce).Helen Schou: Bokserhunden Herus.
Forspring. Det gør ikke
noget, at man paa Van-
dringen kommer ind paa
et Par vildsomme Biveje,
blot man har saa me-
gen Stedsans stadig at
kunne finde Hovedvejen.
Det ikke alene ikke gør
noget, det kan underti-
den være en Nødvendig-
hed. Denne unge Kunst-
nerindes Hovedvej har
hidtil hovedsagelig været
det konkrete Arbejde,
Kampen med Stoffet; hun
ved, hvad hun vil og kan
gøre det, men det, hun
ikke ved, det, hun kun
aner som en fjern slum-
rende Drøm, det venter
endnu paa at vaagne i en
ny og egen Form, ved en
eller anden Oplevelse af
indre eller ydre Art. Med
hendes tilsyneladende kø-
lige, indadvendte Natur
vil det sikkert ikke ske
som en Eruption, men
snarere gennem en stadig

Trængen dybere og
dybere ned i de Pro-
blemer, der møder
hende overalt, ved at
prøve paa at tage
Kampen op mod det
gode Liv, ligesom an-
dre, mindre lykkeligt
stillede Kolleger maa
prøve paa at tage
Kampen op mod det
mide Liv og derved
naa til Oplevelsens og
Erkendelsens Dybder.
1 en Stræben mod
den personlige Form
stivner adskillige i en
Manér, der er ligesaa
udvendig og hul, som
naar en Skuespiller ved Instuderingen af en
Rolle først sørger for sine Armebevægelser.

Forskellen mellem Kunst og Dilletantisme
er netop det særprægede Udslag indvendig
fra, det besjælende Mo-
ment, der uden Anstren-
gelse finder sin naturlige
Form. Det tjener denne
unge Billedhuggerinde til
Ære, at hun aldrig er fal-
det for den amatørmæs-
sige Tendens, ved letkøb-
te ydre Virkemidler at
foregøgle godtroende
Sjæle Genialitet og søge
at give Indtryk af noget
»noch nicht da gewese-
nes«.
Helen Schou har ved
sit Talent, sin udmærke-
de Skole og sin store Ar-
bejdsiver vist, at hun hø-
rer til de dygtigste af vo-
re Billedhuggerinder. Det,
hun hidtil har haft at vise
os, og som hun ogsaa
har faaet ydre Anerken-
dese for, er et Varsel om,
at hun i Løbet af kort Tid
vil arbejde sig frem til
Løsningen af endnu stør-
re Opgaver. For model-
lere maa hun, hun kan
ganske simpelt ikke lade
være. IV. H.

Helen Sch o u: Englen bebuder Maria hendes nær forestaaende Død.


UDSTILLING I KUNSTSALEN (HANS FRANDSEN)

UDSTILLINGEN omfatter ca. 250,
indrammede og uindrammede, Kob-
berstik, Litografier og kobberstuk-
ne Landkort overvejende af fransk Oprin-
delse og repræsenterer Herr Redaktør
Franz v. Jessens Danske Samling. — Ma-
terialet er samlet af Herr v. Jessen under
hans 16-aarige Ophold i Paris og bestaar
udelukkende af Blade, der har Tilknyt-
ning til dansk Historie og Topografi.
Af Sjældenhederne kan nævnes I. M.
Preisler’s Stik efter Pilo: »Christianus«,
Christian den 7. som Barn i Brokades-
kaabe, Kleve’s Stik i Roulettemaner, Rød-

tryk, efter J. juel af »Juliane Marie«, det
meget sjældne Kobberstik af Baronus:
»Festen paa Canale Grande i Venedig den
3. Marts 1709 for Frederik den Fjerde«,
i en smuk udskaaret Renaissance-Ramme,
1. M. Preisler’s Stik efter Pilo af »Frederik
den Femte« og »Dronning Juliane Marie«
samt to franske Liniestik-Portrætter af
»Christian den Syvende«.
Endvidere forefindes bl. a. et complet
Sæt af Preisler’s danske Kongeportrætter,
Jacob Bink’s Stik af »Christian den Anden«
en Række af Mariettes og Bonnarfs Kostu-
mestik af danske Konger og Dronninger i

sort og Farve, en Serie franske Litografier
af danske Folkedragter samt en Del sati-
riske Blade i Litografi fra Perioden 1863
til 66 af den bekendte franske Greve Noe,
signeret »Cham«.
En fremtrædende Plads indtager en Sam-
ling af danske Bybilleder i haandkolore-
rede Kobberstik fra Kjøbenhavn, Odense,
Kolding, Helsingør og de sønderjydske
Byer, samt en Kollektion ligeledes haand-
kolorerede kobberstukne Landkort af Dan-
mark eller Dele deraf fra det 15. og 16.
Aarhundrede med fantasifulde Kartucher
og dekoreret i Guld.

63
loading ...