Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 23
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0049
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

G. La To ar: Petri Fornægtelse. Nantes, Museum

Photo Salaud

GEORGES DE LA TOUR

ET BIDRAG TIL HANS KUNSTNERISKE UDVIKLING

FORHOLDET mellem en Kunstner og hans Værk er ofte
betydelig mere indviklet end det ser ud til at være. Man
gør sig næppe skyldig i en Overdrivelse ved at hævde,
at kun de færreste Kunstnere er i Stand til selv at kunne
gøre Rede for de Idéassociationer og Paavirkninger, der har
bevæget dem under deres Arbejde. Det er nemlig kun yderst
sjælden Tilfældet, at Kunstneren og hans Værk er fuldtud homo-
gene Størrelser, d. v. s. at det paagældende Kunstværk præges
udelukkende af individuelle Træk, der uforfalsket genspejler dets
Ophavsmands egne umiddelbare Intentioner. I Modsætning til
disse forholdsvis faa Undtagelser staar den langt overvejende Del
af Kunstværker, som foruden mere eller mindre stærkt fremtræ-
dende individuelle Træk opviser visse Ejendommeligheder, der
paa Grund af deres divergerende Karakter ikke kan anses for
at være et primært Udslag af Kunstnerens originale Fantasi eller
hans Skaberaand. Disse Ejendommeligheder, hvis Tilstedeværel-
se altsaa skyldes ydre Paavirkninger, er dels betinget af natio-
nale Træk, dels af visse dominerende kunstneriske Strømnin-
ger i Ind- eller Udland. Yderligere skal fremhæves, at det netop
er disse Fravigelser fra det Individuelle, der hjælper til at gøre
Kunstværkerne sted- og tidsbestemte, idet disse næsten altid kan
føres tilbage til et i Forvejen nærmere begrænset Kompleks af
karakteristiske Stilelementer, som er typiske for et bestemt Land,
en Tidsperiode, Skole eller Personlighed. Med andre Ord, ved en-
hver Analyse af et Kunstværk maa vi tage Sigte paa tre Hoved-

faktorer: de individuelle Træk, de nationale (Landets, Hjemstav-
nens, Skolens) Kendetegn og de fremmede Paavirkninger — Læ-
rerens personlige Indflydelse tilkommer der i denne Sammenhæng
kun en underordnet Betydning, idet hans Indsats kun i ringe
Grad kan udskilles fra det Kompleks, vi har kaldt for »fremmede
Paavirkninger«.
Medens de to første Faktorer forsaavidt er nogenlunde stabile
(aprioriske), som de betinges henholdsvis af Kunstnerens person-
lige Anlæg eller af Hjemlandets typiske Nationaltræk, er den
tredje Faktor i høj Grad skiftende, idet den afhænger af, om og
hvor den paagældende Kunstner har været udsat for en Paa-
virkning udefra.
Det er saare formaaltstjenligt at have disse principielle Be-
tragtninger præsent, naar det gælder om at bestemme et Kunst-
værk, om hvilket der intet er oplyst i Forvejen, og hvis Stilka-
rakter gør det vanskeligt for os at drage en bindende Slutning
med Hensyn til dets Ophavsmand.
Det var saaledes fornylig Tilfældet med et Billede, der ejedes
af en herboende græskfødt Forretningsmand, Herr Dimitri Ath.
Loucopoulos. En indgaaende Beskrivelse af Billedet kan undvæ-
res, da Gengivelsen taler sit eget tydelige Sprog. Det er ikke til
at tage Fejl af Billedets Indhold, som er saa enkelt som muligt:
nogle omstrejfende Zigøjnersker eller lignende kvindelige Laza-
roner, som er i Færd med at dele deres Udbytte.
Billedet (malet paa Lærred, stort 119 X 88 Ctm., i det Hele

23
loading ...