Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 96
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0170
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
bag en bestikkende Naivitet. Under den gule Silkefane, som vaj-
ede over Huset, fandt alle Kunstarter Husly, Maleri, Skulptur,
Tegninger, Stik, Lertøj, Glaskunst og Porcellænskunst, men natur-
ligvis først og fremmest Møbelkunst.
Ideen slog, trods sin Dristighed an. Men Købmandsskabet blev
først fuldkomment da Svend Heyman for tyve Aar siden kom med
og tilførte det unge Firma en klækkelig Dosis Forretningskyndig-
hed. Den mythiske, heroiske Tid var forbi, nu skulde der øves
Manddom,sdaad for
fuldt Drøn, Kjøben-
havn skulde erobres
for Alvor, — og Kjø-
benhavn blev erob-
ret.
Af de mange Ud-
stillinger, som i dis-
se tyve Aar har
fyldt van Manders
Sale med Nuets Tid,
kan nævnes Miniatu-
reudstillingen —
vistnok den eneste i
sin Art her i Landet
— de malende Skue-
spilleres Udstilling,
der endnu huskes
med Gysen og som
alle andre Steder
end her vilde være
blevet et Rædsels-
kabinet, —■ og Ud-
stillingen »det gamle Kjøbenhavn« under en Komité af saa hete-
rogene Størrelser at man skulde tro der fordredes et Par Dyre-
tæmmere til at ordne dem. Det paastaas da ogsaa, at det var
ved denne Lejlighed, Haslund og Heyman anlagde Monokier.
Udstillingerne har været yderst forskelligartede i Indhold og
Karakter — de spænder fra »Sturm« og Olaf Gulbranssen til Gerda
Wegener og til Børneportrætter fra forskellige Lande.
Men den permanente Udstilling af Møbler, i alle Stilretninger
og for enhver Sm(ag —• blot ikke den Smagløses — er dog natur-
ligvis langt den vigtigste.
De tyve Aars Udvikling har bevirket at det anselige Hus dog
blev for lille; en ny Etage blev sat ovenpaa og hele den store
Karré er nu fyldt fra Kælder til Loft med mer eller mindre
sjældne Sager.
Der er vældige Rococosale med deres Pragtmøbler, som op-
fordrer til Fest for glade Skarer; der er italienske Renæssancefor-

stuer med svære, tunge Møbler, som er ligesom mættede med
Stof; der er Værelser, hvor forskellige Landes Variationer af
Renæssancestil er samlet af en kyndig Smag. Øjet svælger i her-
ligt gammelt Snedkerhaandværk, Kister, Skænke, Skabe, Borde,
Værker, som fortæller om de skiftende Tider, de forskellige Egnes
Stilarter: Christian d. 8de Møbler, italiensk Barok, fransk Empire,
engelsk Chippendale.
Haslund og Heyman er Venner af al Kunst og Kunstindustri,
ogsaa moderne, men
særlig af den gamle,
stilsikre Møbelindu-
stri. »I gamle Dage,«
siger Ole Haslund,
»kunde Snedkeren
tegne et Møbel, nu
skal man have en
Arkitekt dertil, og
han har dog som
Regel ikke Forstand
paa det haandværks-
mæssige. 1 gamle
Dage, før Mekanise-
ringens Overhaand-
tagen, var desuden
Haandværkeren tilli-
ge Kunstner«.
Dette Købmands-
skabs stadig fortsat-
te Fremgang bevi-
ser, at det ikke ab-
solut behøver at
skade en Forretning at den bliver drevet ogsaa efter kunstneriske
Principer. »Selv det mindste Svajseglas eller Fajancefad fra Has-
lunds Hus er præget af den gode Smag, som giver Tingene Værdi,
og er anderledes end alle andre Steder i Verden«. Saaledes er der
engang blevet skrevet om Haslund og Heymans Varer. Og enhver
Bod, der kunde sætte som Motto over sin Dør et kjøbenhavnsk
Mundheld: »det er her det foregaar«, — fortjener at blive begun-
stiget af Held. — Naar den sikre Dømmekraft er tilstede kan ud-
mærket godt forskellige Landes og Tiders Kunstretninger forenes
paa et Sted, til en Helhedsvirkning.
Haslund og Heyman har gennemtrawlet Europa i disse tyve
Aar. De har gjort merkantile Vikingetogter paa alle Kyster og
ført sjældne, for hvert Sted typiske Antikviteter med sig.
Og Kjøbenhavn skylder Firmaet Tak for den kulturelle Indsats
disse Rejser betyder, og de mange smukke Sager, de har beriget
Byen med. Josef Petersen.


NICOLAI ASTRUP: JONSOKBÅL

I Slutningen af O. V. Borch’s Artikel i dette Nr.: Udviklingen i
norsk Kunst bringer vi en Gengivelse af Astrups: Jonsokbål. Et
af den unge, altfor tidlig afdøde Kunstners mest typiske Ar-
bejder, og i det hele taget et af det sidste Decenniums kraftigste
Værker i Norges stærke, unge Kunst.
»Glimrende virkningsfuldt indrammer de høje dystre Fjeldsider,
som Vægge i en Jættegryde, det vældige BaaL Den livgivende
Naturmagt, der synes at have sprængt sig Vej op gennem Jorden
og nu vælder mod Himmelen i en galende, gnistrende Løsslup-
penhed. Et Farveorgie i rødt og gult, en overmodig Kraftudfoldelse
der synes malet i et Stræk, saaledes har Synet glødet og fænget
i Kunstnerens Blod.
Og alt bliver ofret paa Flammernes straalende Alter. Arvefjen-
den, Vandfloden, den fossende Bjergbæk, skrumper ind og synes
tam som bare spildt Mælk, og Menneskene bliver saa smaa og
stille og ligner blege Offergoder, der er veget tilbage og ikke
tør rigtig nærme sig den vældige Gud. Bare Børnene, der er umid-
delbare og overgivne som Ildens Frænder, de muntre Smaatrolde,
maser sig respektløst ind paa Livet af den Naturmagt, de selv
har kaldt frem og næret med Riskoste og Vedstykker, saa den
voksede sig høj som en Himmelstige, mod hvis Baggrund en af

Smaapuslingerries Silhuet tegner sig jættestor som en munter
Kontrast til de smaatskaarne Voksne.
Det er hele Ildens Eventyr der er i dette fantasifulde Billede.«
Samlerens gamle Ven og Medarbejder, den ypperlige Litograf
P. IV. Johannsen, hvis Gengivelser efter Munch, Zorn, Marstrand
m. fl. vil være mange af vore Læsere bekendt, har i et stort Lito-
grafi af samme Størrelse som Originalen, med blændende Virtuo-
sitet gengivet denne saaledes, at det praktisk talt er umuligt at
se Forskel.
Dette, i sin maleriske Virkning, ubestridt mest dekorative Blad,
Johannsen endnu har fremstillet, foreligger nu færdig og kan
købes af vore Abonnenter til en Pris af
50 Kr.,
ved snarest at indsende Bestillinger direkte til P. W. Johannsen,
Bekkelagshogda, Postboks 42, Norge.
Litografiets Størrelse er 68X82 cm. og Oplagets Størrelse 350
Eksemplarer, hvorefter samtlige Stene udslibes. Saasnart For-
haandstegningen er afsluttet, forhøjes Prisen for eventuelt resteren-
de Eksemplarer til Kr. 200,00.
Nicolai Astrups Enke faar efter Tilbud fra Johannsen et større
fastsat Beløb af hele Bruttosummen.

96
loading ...