Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 112
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0198
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BOGAUKTIONER OG PRISER I 1929
(Fortsat fra Februar Heftet. — (H) Haubergs Auktion. — (R) Rønnings Auktion.)

(H)

(R)

(H)

Johannes Ewald: Pebersvenden, et Lyst-Spil
(Kbhvn.) 1773) .Kr. 20
— Cereris og Thetidis Strid, en Prologue
(Kbhvn.) 1774) .Kr. 27
—■ Ordene til den gejstlige Concert paa Chri-
stiansborg 1776 . Kr. 16
— Ordene til den aandelige Concert, som opføres
af den kgl. Skydeselskab (Kbhvn. 1777) .Kr. 30
— Fiskerne, et Syngespil i tre Handlinger. En
Priisdigt (Kbhvn. 1779) trykt hos Nicol. Møl-
ler .Kr. 21
— Cantate opført ved Universitetets sædvanlige
Høitidelighed i Anledning af Kongens Fød-
selsdag 1779 (Kbhvn.) .Kr. 10
— Fiskerne, et Syngespil (Kbhvn.) 1780) for-
lagt ved C. G. Proft. .Kr. 28
— Fiskerne, et Syngespil (Udsnit af Forsøg: de
skiønne og nyttige Videnskaber). .Kr. 13
— Max Vind og Consorta, ers. (Kbhvn. 1782)
paa Skrivepapir. .Kr. 20
— Passions-Cantata, som opføres i Fasten paa
Bryggernes Laugshuus (Kbhvn. 1784) .Kr. 25
—■ Ordene til den aandelige Concert, som i Fa-
sten 1785 opføres paa det kgl. musicalske
Academie (Kbhvn.) .Kr. 20
— Sidste poetiske Følelser nogle Timer før hans
Død (Fol) .Kr 50
Danmarks gamle Folkeviser (udg. af Svend
Grundtvig og Axel Olrik) 1—8, delvis indb. i
Hellæderbind .Kr. 190
N. F. S. Grundtvig: Udvalgte Skrifter ved H.
Begtrup, 1—10 (1904—09) uindb. .Kr. 55
— Poetiske Skrifter, udg. af Svend Grundtvig
1—7 (1880—89) indb. .Kr. 37
— Indbydelse til gamle Nordens Venner (1808) Kr. 11
—■ Idunna i en Nytaarsgave fra 1811 .Kr. 20
-— Nytaarsmorgen, et Rim (1824) .Kr. 10
C. Hauch: Minder 1—2 (1867—71) .Kr. 11
]. L. Heiberg: Ny A. B. C. Bog for den unge
Grundtvig (1817) .Kr. 26
— Et Eventyr i Rosenborg Have (1827) .Kr. 25
Henrik Hertz: Kong Renés Datter (1845) med
Original Omslag og Dedikation fra Forfatte-
ren .Kr. 18
Ludvig Holberg: Den danske Skueplads Deelt udi
7 Tomer (andet Høpffnerske Eftertryk. 1758)
Hellæderbind ...Kr. 105
— Komedier (udg. af J. Martensen. 1—13 —
1897—1909) .Kr. 20
— Heltehistorier 1—2 (1739) Hellæderbind .Kr. 37
—■ Epistler (udg. af Chr. Bruun. 1—5 — 1865—
75) .Kr. 21
— Danmarks Riges Historie (1—3 med Portræt
1732—35) Hellæderbind .Kr. 50
— Hans Mikkelsens Comoedier II Tome trykt
1725 (ukompl.) indb. .Kr. 35
— 7 forskellige Komedier af Udgaven 1731 .Kr. 21

(H) Ludvig Holberg: Den danske Skue-Plads 6—7
Tome (1753—54) indb. .Kr. 52
— Samme Værk VI Tome 1753 .Kr. 12
— Den danske Skueplads Deelt udi 5 Tomer 1—
5 Kbhvn. (1743) 1ste Høpffnerske Eftertryk
indb: (sidste Blad af I Tome mangler) .Kr. 65
— Don Ranudos de Colibrados eller Fattigdom
og Hoffærdighed. Comoedie Kbhvn. 1745 (C.
G. Mengel og Comp.) indb. .Kr. 80
-— Den danske Comoedies Ligbegængelse Kbhvn.
1746 indb. .Kr, 42
— Peder Paars: Tredie Edition. Tryckt Aar 1720
med Træsnit, indb. . Kr. 37
— Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans
Mikkelsen Kbhvn. 1726. Hellæderbind .Kr. 115
— Adskillige store Heltes og berømmelige
Mænds sammenlignede Historier, 3 Edition (1
—2 Kbhvn. 1753). Hellæderbind .Kr. 20
B. S. Ingemann: Valdemar Seier, en historisk Ro-
man, 1—3, Kbhvn 1826, (indb.) .Kr. 44
— Erik Menveds Barndom, 1—3, Kbhvn. 1828
(indb.) .Kr. 27
— Kong Erik og de Fredløse, 1—2, Kbhvn. 1832
(indb.) .Kr. 25
— Prinds Otto af Danmark og hans Samtid, 1—
2, Kbhvn. 1835 (indb.) .Kr. 39
_ Noveller, Kbhvn. 1827 (indb.) .Kr. 23
Adam Oehlenschldger: Digte, Kbhvn 1803 (Origi-
naludgave) Hellæderbind .Kr. 51
— Poetiske Skrifter, 1—2, Kbhvn. 1805 (Skrive-
papir) indb. .Kr. 35
— Fiskeren, dramatisk Eventyr, Kbhvn. 1816
(Skrivepapir) Hellæderbind .Kr. 31
— Frederiksberg, et Digt, Kbhvn. 1817 (Original
Kartonage) .Kr. 28
(R) — Poetiske Skrifter, udg. af F. L. Liebenberg,
1—32 (1867—62) indb. .Kr. 1'9
— Digte fra 1803 .Kr. 26
— Poetiske Skrifter, 1—2, (1805) paa Skrivepa-
pir .Kr. 18
— Axel og Valborg (1810), Originaludgaven ...Kr. 12
— Frederiksberg, et Digt 1817 .Kr. 12
Fr. Paludan Muller: Kærlighed ved Hoffet 1832 ...Kr. 11
— Dandserinden 1833 .Kr. 16
— Adam Homo I 1842 .Kr. 16
(H) /. H. Wessel: Samtlige Skrivter, 1—2, med Portræt
1787 (Skrivepapir), Hellæderbind .Kr. 176
— Samtlige Skrivter, 1—2 Kbhvn. 1799—1800,
med Portræt (indb.) .Kr. 42
— Votre Serviteur Otiosis, et periodisk Ugeblad.
Nr. 1—5, andet Oplag) indb. .Kr. 290
— Kiærlighed uden Strømper, et Sørge-Spil,
Kbhvn: 1772 . Kr. 161
■— Lykken bedre end Forstanden, et Lystspil
1776 (Udsnit) .Kr. 30
— Grovsmeden, et Syngestykke, oversat (Ud-
snit) .Kr. 12

Mens Priserne saaledes paa Skønlitteratur er svingende,
men dog med overvejende fast Tendens for de virkelige
Klassikere, er Priserne absolut og konstant stigende for
de danske Kobberværker i fine Eksemplarer og i samtidige
Hellæderbind og helst forsynet med den første Ejers Super
Ekslibris. Selvom Priserne ogsaa her selvfølgelig ikke
naar Krigsaarenes Fantasterier hvor Vitruvius opnaaede
at blive betalt med 2800 Kr., endda i ny Indbinding. Den
koster nu i fint Eksemplar og samtidig Bind ca. 1200 Kr.
og gaar i hvert Fald aldrig under 4—500 Kr. Samme
Pris som Pontoppidans Danske Atlas noteres i, mens udsøg-
te Eksemplarer betales med 7—800 Kr. Joh. Jac. Brunns
Nye danske Atlas med de 60 Kobbere betales ligeledes med
ca. 400 Kr. Chr. V. Bruuns: Danske Uniformer (koloreret)
ca. 300 Kr. og sammes: Danske Theaterkostumer (kolo-

reret) ca. 400 Kr. De 37 Blade af Lahdes Danske Klæde-
dragter ca. 400 Kr. og de fem lidebrandsbilleder (samti-
dig Kolorering) 3—500 Kr. Fattig Holtris: Sjællands yn-
digste Egne 2—300 Kr. og hans 12 kjøbenhavnske Pro-
spekter blev sidst de var fremme betalt med 250 Kr.
Originaludgaven af Saxo paa Latin, den saakaldte Pa-
riserudgave fra 1514 blev paa Haubergs Auktion solgt for
1000 Kr. og A. S. Vedels Oversættelse, »Kbhvn. 1575«
paa samme Auktion 350 Kr. — Arild Huitfeld: Danmarks
Riges Krønike. Orig. Udg. Kbhvn. 1595—1604 i Hellæder-
bind 700 Kr. — A. Berntsen: Danmarks og Norges fruet-
bare Herlighed 1656 — 100 Kr. — P. J. Reesen: Inscrip-
tiones Haffnienses 1668 — 60 Kr. og en Kuriositet som:
En historisk Beskrivelse om en Ærkebiskop som hedde
Jens Grand (1599) indbragte 240 Kr.

112
loading ...