Samleren: kunsttidsskrift — 7.1930

Page: 114
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/samleren1930/0212
License: Creative Commons - Attribution - ShareAlike Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Kunstmuseets Billede af Christian II.


Histories mærkeligste Regenter og fra en af de rigeste
Epoker i Kunstens Annaler i Aar og Dag har hængt uden
eller med falsk Kunstnerbetegnelse. Og endnu mere be-
skæmmende, naar det høres, at en Kunsthistoriker af Faget
(Dr. Beckett) efter Optryk fra C. F. Allen allerede har
gengivet et Dokument med Malerens Navn, men blot ikke
ført Undersøgelserne igennem, antagelig fordi de straks
strandede paa, at Kunstneren ikke stod hos Nagler som
Portrætmaler, hvorefter man slog sig til Ro med, at Mester
Mechil var kommet herop og af Tolderen i Helsingør (oven-
nævnte Skrivelse) omhyggelig tilmeldt Majestæten for at
opmåle Stakittet omkring Mor Sigbrits Urtegaard. — Saa
gaar der en Menneskealder og i tysk Kunsthandel dukker
en skønne Dag et i Madrid købt Portræt frem, som synes
saa ganske afgørende at minde om vort Billede af Chr. II,
at Direktør Falck, der under en Rejse ser det og faar at
vide det af Max ]. Friedlander bliver tilskrevet en neder-
landsk Maler Michiel (der jo blot er en anden Form for
Mechil) finder Anledning til at foretage en nøjere Sammen-
ligning med Kunstmuseets Billede af Chr. II. En Prøve,
der saa ganske afgørende taler for, at begge Billeder
skyldes samme Ophav, og vort Billede altsaa dermed ende-
lig navnefæstet. Dets Tilstedeværelse og tidligere Tilknyt-
ning til Navnet, virker jo nemlig som en overbevisende
Kontraprøve paa Rigtigheden af Friedlanders Bestemmelse.
Man faar egentlig et overordentlig sympatisk Indtryk af
Direktør Falcks egen Røst gennem denne Beretning. Den
er ligesaa beskeden og fornem stille som den, trods en An-

klang af Naivitet er overbevisende og klar. Og man under
Museets Direktør denne reelle Triumf paa et Omraade der
giver ham Lejlighed til at vise sig som en virkelig indsigts-
fuld og skarpsynet Kunstkender og Videnskabsmand. Hans
Virksomhed som Direktør har ikke levnet ham megen
Ørenlyd, men man har det Indtryk, at hans Stemme maaske
for ofte blot har været overdøvet af Klangen af de ny-carls-
bergske Zecchiner. Det er at haabe denne liflige Lyd ikke
vil aflade, men kun, at den ikke helt tager Mælet fra den
ansvarlige Ledelse. Ellers bliver det jo let overflødigt, at
Kunstmuseet har sin egen Direktør.
G. Falck og Leo Swane har leveret de selvskrevne Ar-
tikler om Museets Tilvækst siden sidste Udsendelse af
Aarsskriftet indenfor hvert af deres Omraader. Direktør
Falck aftrykker hele den amerikanske Ekspertise, der fulg-
te med det smukke florentinske Predella-Billede fra Mid-

ten af det 14. Aarhundrede, som for nogle Aar siden er-
hvervedes til Museet (Ny Carlsbergfondet) og skriver
endelig om de ca. 100 Nyerhvervelser, der i Tidsrummet
Juli 1925—29 er indlemmet i Museets Maleri- og Skulptur-
samling. — Et Fragment af en kølnsk Altertavle (Beg. af
det 15. Aarh., den hellige Kristoffer med Kristusbarnet)
er skænket af Museumsforeningen og det andetsteds om-
talte Perronneau’s Portræt af den danske Konsul Hansen
de Lilliendahl overgaaet fra Universitetsbiblioteket (et
Eksempel til Efterfølgelse for vore øvrige Samlinger). Et


Mandsportræt fra omkr. 1500 (af Max J. F r i e d l an d e r bestemt som et
Arbejde af den nederlandske Kunstner Michiel.) Lighedspunkterne med
vort Christian II. Billede er saa store, at man mener at turde fastslaa, de
to Malerier skyldes samme Mester.

114
loading ...