Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Samleren: kunsttidsskrift — 6.1929

DOI article:
Borch, Orla Valdemar: Paul Cézanne
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.48050#0185

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Paul Cézanne: Nature morte


PAUL CÉZANNE

Med en Indledning af O. V. Borch paabegynder „Samleren" den tidligere bebudede
Artikelserie Paul Cézanne og hans Udv ikling af den engelske Kunsthi-
storiker Roger Fry. Artiklerne, der vil blive afsluttet i Løbet af Juli Kvartal, vil
bringe over 60 Gengivelser, illustrerende Kunstnerens Udvikling gennem hele hans Virke

Cézannes Betydning
for vorTids Kunst
er uden Overdri-
velse enorm, og
selv om der nødvendigvis
kommer en Reaktion, vil de
Spor, hans Stifinderevne har
sat, aldrig udviskes; dertil
er hans Pionerarbejde for
dybtgaaende og grundlæg-
gende og netop kommet i
det rette psykologiske Øje-
blik, da Billedkunsten var
inde i en kritisk Periode,
hvor dens Ekspanssions-
trang var alvorlig hæmmet.
Det er Cézannes rent kunst-
historiske Betydning, ■—-
som senere Tiders Kunst-
forskere aldrig kommer
uden om — at han i en kri-
tisk Periode, hvor Kunsten
fuldkommen stagnerede, fri-
gjorde de maleriske Midler
og tilførte Kunsten nyt Blod
og Liv.
I vor Tid er det vel nok
ugørligt at se helt klart og
rigtigt paa Cézannes egne
Arbejder, denne paa samme
Tid eklektiske som mærke-


Paul Cézanne: Selvportræt

lig dybtgaaende geniale Be-
gavelse, en sublim Blanding
af det instinktive og stærkt
reflekterende. Hans Vær-
ker ejer, set fra et indivi-
dualistisk Standpunkt, ikke
en van Goghs revolutionæ-
re Temperament og Foragt
for det vedtagne og Spids-
borgerhyggeligheden. Men
Cézannes Kunst indeholder
større Lovmæssighed, er un-
derkastet en strengere Di-
ciplin, der forlener den med
den kølige duftige Gratie —
selv i de stærkeste Motiv-
behandlinger — der er et
Særkende for det meste af
al god fransk Kunst.
Cézanne, som Personlig-
hed, var van Goghs polære
Modsætning. Cézanne om-
gikkes kun ordentlige Men-
nesker, (som van Gogh for-
agtede), i et af sine Breve
til en Ven citerer Cézanne,
hvad den ældre Maler Cou-
ture indprentede sine Ele-
ver ■—- »Søg god Omgang
eller gaa i Louvre.« Hvilket
selvfølgeligt, naar det opfat-

97
 
Annotationen