Kunstchronik: Wochenschrift für Kunst und Kunstgewerbe — 18.1883

Page: 751
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kunstchronik1883/0378
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Jnserate.

75t

752

Oarcli sscte LuctilrLnctlunA ber.tetien:

6NII80I1I88 KÜ.VM0M XÜI88Id

LML /rHQLNLMi:

iriLQLI..

Z. Iieudeardeitete ^.ufla§e. iVlit Z4 Hol28eiinitteu. I_exieon-Oetav. In ele^. dlald-
franLdunä. kreis 6 M.

^ ^6ie «I^n I^N>^16

1)ie Wiener ,,7Ver<!6 urtlieilte üder classelde:

„KlLOLl?8 Lueli ist für clen I^aien ^e^ediieden, ader von einein k'aediuauu.
Oa8 lüidliüuin erdält in <1ein8e1den niedt rnedr, al8 e8 deäarf, ader aued nicüt
vveni^er. Oer Verfa88er inaelit deinerlei Vorau88et2Un^en dei 8einein !de8er, au88er
cler einen, c1a88 er ein ^edilcleter ^lann 8ei. Tr deledrt idn üder 6a8, iva8 Xun8t
dei.88t, uncl üann üder clie Ltellun^ cler ver8ediec1enen Xün8te ?.u einancler; er ^il>t
idin nicdt nur eine 2Ve8tdetid cler dilclenclen 1<ün8te, 8onc1ern aued idre "1'eednid :
uncl cla.8 i8t e8, vva8 er niedr ^idt, al8 clie inei^ten anäeren Lüeder. d^8 i8t
niedt nur clie Oesediedte cler 1<.un8t, clie er vorträ^t, 80nüern er desedreidt aued
clie Nittel idrer ^u8füdruu§: er dleidt init un8 niedt in üen Nu8een, 80nüern ^edt
init un8 in äie ^te1ier8 Nit einein Wort: 68 i8t ein ene^dlopäcli^eder d.eit-
faclen ^ur 1<un8tvvi88en8cdaft." (1)

OeipLi^. Laurn^ärlners 8ucddanä1un§.

Itl. kliMN L ^IIII»., plwt. lll vhl'llliell.

Vsrtrslsr:

IIU20 M08ML, ItunstliLiiälrmZ, LrtsrstrLSss Ho. 2.

8osksil vuräs gusAöxsdsu:

Vie Kemälüe üer Lais. Lrkmiiage in 8t. kstkrsdurg

iii unvsrLnäsrsioliöll prLvIitvoIiön LodlsxliotoArnxlnsn

äirskt nuolr äsu OriAiuglsu uulAöuoiuursu.

r»<s<i»»i>^- > I

sntli.: 23 Matt ßrosssu uuä. 3 Llatt ruittlsrsu Vorikuts, äaruutor:

Oas Haelu>,ual, — üllbenF, Liläuiss ssiusr srstsu Vrau, — Aubsns, Uirt uuä
Ilirtin, — ^l. äel Larto, Ksil. üaiuilis, — TMan, Ouuas, -— AemLrancit, Ilsil.
I'uiuilis, — /?smbra»>ii, Nüuuliodss Liläuiss, — AemiranÄ, luäsubraut, —
Mavsrman, üirsolils.8<1, — Aursckaei, liuuäsokakt, — />. Fais, Liläuiss siuss
Lluuuss, — sa>r DFeL, Liläuiss siuss guuAsu Nauuss, — u. s. v.
Vsr^sioduisss süiuurtliolisr 5is Istnt uusASAsbsusu IiistsruuASu, sorvis
äsr MU2su Oollsotiou, li,>,ii,i,^ I <1es> VVe»'l<«8 ^iii

V ii 'ii lxt, stslisu uut tVuusoli iluioN uussru odeuAenauilte» Vsrtrstsr
solort ^u Visustsu.

Iiu voriZsu äulirs srsoliisu iu Alsiodsr L.usstuttuuA uuä HsrstsIluuA:

Viv ksmsläe ävs Musso äsl ?raäo iu Muäriä.
vis ksmäläs äsr Hcmäsmia 8au?srnauäo äassldsi.

NUdMN XWl-MlW.

?rol. äug. kieäel iu kom:

Lnpkörsliolis

uusb ssiusu vortrslkliobsu Liläsru:

liuüsiule« U-idsIiou, Aöst. v. Hlgis,
Lilätläobö 33—48 osut. N. 6.—
Uöiiilssliss I,:in<Imü«IsIisii, Asst. vou
krok.R.OröXmsr, öiläü. 30—41 osut.

A. 4>/2

INireli ilie liluinv (ckie >!ose>, Zsst.
vou Oläsrmuuu, Llläil. 36—47 osut.

N. 4</2

OauL IrisoXs, taäsllos soliöuö L.t>-
ärüolcö uul' soinvsrsru trgu^ös. Xupksr- ^
äruolc-kanisr.

Xunst Vei-Iag Henm. 1. IVIeiäingep,
lierlin.

OiöustaA äsu 9. Ootobsr bis VrsituZ
äsu 12. Ootobsr iuol. vsräsu iiu
'iVLZusrsag.Is.Ls.rsrstrasss M. I6.r:vöi
Arosss LummIuuZsu Oeiuüläs s-Itsr
uuä woäsrusr Neistsr so vis d.uti«4»i-
tütsu verstsiAsrt.

L-utträgs üdsruimnit uuä vsrssuäst
äis über 700 No. sutlialtsuäöu Ks,ta.-

IvAS ASASU 15 kk. (1)

Kiüilei' Omälätz-Illkiioii.

Ois 6siuäIäs-8ammIuuA äss Zsrru

üermami Stkamer

iu HamIiurA

Icomuit um 8. iiuil 9. Ovtolier äuroli
äsu Ilutsi^öisduötöu in Lölu ^ur Vsr-
stsi^sruuA. Oissslds öutNüIt ausg-e-
/eisliuete Oritzluiil-.trlieite» älterer
»eister lu verriiglielieu <)»!iliiüte»
(äadsi Lrouvsr, Äd. Ou^x, Osuuor,
Öusart, vuu äsu Hsolcliout, vau6o)-öu,
Osä»., Oouäskostsr, Hi. Naas, k. Hsst's
ä. iklt., DAlou L. vau äsr Xssr, Ooust.
Histsoliör, vau Os, ksmdrauät, Kudsus,
8.O.uv8äas1, Zu^äsrs, äau Ztssu, Ouoas
8uuäsr, O. Vsuisrs ä. ä.It. u. ä äüuA.,
OsrdurA, M. vau äs Vsläs, ä. tVss-
uiux, TVMguts, VVMauts uuä OiuZ:öI-
kaoli, 2urds.rs.u sto.). 142 IVuiumsru.
— Osr uiit 5 Olioto - lutlioZrgPlüsu
illustrirts KatuloA ist 2u Iiadsu. (2)

1. II. Ili-Imli; (II. dmptzitr' ^ilim)

iu Xölu.

Outsr äsr Orssss deüuäst sieli:

kanl Iineroix,

Vikeetvii'k, 6vn8ulü vt Liujiii'e.

1795-1815.

1 vol. iu-4. äs 600 xs-Aös, illustrs
äs 10 oIiromoIitIioZrs.pIii6s st äs
350 Aravurss sur dois.
Lrooliö Vrsuos 30.—. --- Alr. 24.—.
kslis Vrsuos 40.—. — Nlr. 32.—.

Oissss usus TVsrli äss dslmuutsu
VsrlASSsrs diläst eius Oortsstruus
äss „Oix-Iiuitisms sisols'- uuä virä
äsu Lssiksru ässsslksu sslir viil-
Irommsu ssin. (2)

8trassIiurA i./H.

I!. 8viiu1tr L Oo-, 8ortimsut.
15, äuäsugasss.

llllZo tlr088Hr, Ic>in8tlliiiiilIiiiiZ,

OoixriZ, tzusrstr. 2, I,
LxsLlLlHLO: OOoksgi'Lxliisri.

VsrtrstuuK uuä Nustsrlg-Asr äsr
srstsu xdotoAr. Oustaltou äss 1u- uuä
icuslauäss, vis Oä. Lrauu & Oo. iu
Ooruaoli — 6. OroAi iu Olorsur: —
OratsIIi Hiuari iu OlorsuL — O.
Xs.vu. I» Veusäi» ».».m. 1ie>>ro«I»t-
tlouvu vou 6ewä1äsu uuä IIuinI-
^öioduuuASu altsr uuä ususr Usistsr,
Orsslröu uuä 8tatusu alisr dsäsu-
tsuäsuNusssu Luroxa's. ^nsielit«-»
»!>«-Ii ,1er Vatur vou äsr Lolivsiri
uuä Italisu, (usu: äis 6ottdgrädgdu
vou Orauu & Oo.) L.roliit8l!tursu.
81u<Iien tür Xünstler, äaruutsr I>o-
souäsrs mäuulioliö. vsidliolis uuä
Liuäsrmoäölls »s.oli äsm Osdsu, iu
Lsliinöt-, OdlouA- uuä Laloulormst
«Isktsrss usu). OstaloAS. Nustsr-
düsdsr. LilllAsts Oggrprsiss. (krompts
Oist'sruuA. (l)

cnrl Unnrsr, Lunstsxxsrt.

8oIivgutdgIsrstrgS8S 17^2-
Redigirt unter Berantwartlichkeit des Verlegers E. Ä. Scemann. — Drutk von August Prtes in Leipzig
loading ...