Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Van den Branden, Frans Jozef Peter
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool — Antwerpen, 1883

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.20670#0096

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
84

Vermaarde Meesters on^er Gilde

ders, acht en dertig beeldsnijders en vijf plaatsnijders telde.
Tusschen deze kunstenaars bevonden er zich natuurlijk ver-
scheidene van naam en talent; doch veler roem werd niet
gevestigd , omdat al hunne werken verloren gingen, of, zoo
niet, dan toch aan anderen werden toegeschreven.

Onder dit ruim getal van Gildebroeders waren er toch
die destijds geschat en gevierd werden. Ten jare 1493 was de
Antwerpenaar Jacob van Lathem 1 vrijmeester onzer Gilde
geworden, en in 1516 voerde hij den titel van « schilder
Ons Genadigen Heeren des Conincx van Castillien. »

Guicciardini roemt tusschen de leden der Sint Lucasveree-
niging, den uitstekenden glasschilder Dirk Jacobs Felaert,
« groot meester ende aerdich van vonden, » die de prachtige
glasramen schilderde der Onze-Lieve-Vrouwenkerk. Aart van
Hort, zegt hij, is een « groot naevolger van de Italiaensche
vonden, d'allereerste die de conste van op christalyn te backen
ende te verven gevonden heeft.» Tevens looft dezelfde geschied-
schrijver - Jan Hack, van Antwerpen, die de glasen vensters
van des H. Sacraments Capelle in Sinte Goedelenkercke te
Bruyssel seer constichlijck geschildert heeft. »

Tusschen de Meesters onzer Sint Lucasgilde treffen wij nu
insgelijks reeds Jan Leys, Willem van Cleve, Peter de Vos,
Jeroom Boel en anderen aan, die de stamvaders waren der
reeks kunstenaars, welke in de xvie en xvne eeuw zouden
schitteren. Ook de Brusselaar Valentijn van Orley, wiens
zoon Bernard in onze kunstgeschiedenis eene zoo droeve

1 Op 11 Octoher 1546 koopt hij te Antwerpen « drie huysen voeren aende strate met
elve woningen dair achter lancx der nyeuwer straten loopende ter Coloveriershove waert
vuter Meeren, met noch drie cameren bynnen der erven borneputte, enz. gestaen als
vore. » (Scabinale protocollen der stad Antwerpen, sub Gobbaert $ Colibrant, i5i6,
fol. 257.)
 
Annotationen